Oppdaterte illustrasjoner for Bilia-bygget

For to år siden kom de første tegningene av Økernveien 115. Plansaken går videre og nå har det kommet nye illustrasjoner av prosjektet. Det er noen mindre endringer som er gjort med fasade, farger og hvordan byggenes plasseringen mot t-banesporet skal være.

I følge planene skal det bygges 550 leiligheter.

Bevarer salgshallen

Den gamle salgshallen til Bilia skal bevares.

I planprogrammet med VPOR er det anbefalt bevaring av Isbergbygget som en viktig del av områdets identitet. Bygget er oppført på gul liste. Isbergbygget ble tegnet av arkitekt Bruskeland, oppført i 1981. Bygget har store glassfasader mot Økernveien og et innvendig generøst spenn mellom bæringen som er spesialtilpasset opprinnelig formål og tilrettelagt for manøvrering med bil. Isbergbygget er oppført på Byantikvarens gule liste som bevaringsverdig

Her er det god takhøyde og den vil være med på å gi området en identitet, samtidig som man tar vare på noe av historien. Det tillates å etablere områdetjenende funksjoner som verksted, håndverk, treningslokale, undervisning og kurslokaler i bygget.

Det er også tegnet opp bro over t-banesporene. Dette vil binde sammen området mot Tennishallen og Teglverksdammen.

Ny barnehage

Det sikres etablering av barnehage på 6 avdelinger med tilhørende uteareal i planforslaget. Dette er en reduksjon på 2 avdelinger i forhold til Planprogram med VPOR for Hasle og Valle Hovin.
Utearealet sikres etablert tilliggende Aktivitetsparken, slik at det åpnes for sambruk mellom arealene. Utearealet til barnehagen ligger plassert mot Haslevangen og sør, slik at det kan sikres optimale solforhold i barnehagens åpningstider. Barnehagen kan også benytte seg av arealer i Isbergbygget/A1, som del av et større aktivitetstilbud.

Som grunnlag for planforslag ligger det 535 enheter, som enkelt regnet vil gi behov for én ekstra avdeling for å dekke egengenerert behov. (450/4=112,5, 535/112,5 = 4,75.) Planforslaget foreslår derfor at det skal etableres 6 avdelinger innenfor planområdet, som er over én avdeling mer enn det forutsatte egengenererte behovet, med utgangspunkt i tall fra Planprogram med VPOR.
Konsekvens for at det kun etableres 6 avdelinger barnehage vil være at det totale behovet som ligger til grunn for det fastsatte totalomfanget som grunnlag for planprogram med VPOR ikke blir tilfredsstilt. Om planforslaget kun etablerer 6 avdelinger vil muligens dette ha konsekvenser for at barn i området ikke får barnehageplass i nærområdet.

Økernveien 115. Ill. TAG
Økernveien 115. Ill. TAG
Økernveien 115. Ill. TAG
Økernveien 115. Ill. TAG
Økernveien 115. Ill. TAG
Økernveien 115. Ill. TAG
Økernveien 115. Ill. TAG
Økernveien 115 Landskapsplan. Ill. TAG

Planmateriale til kart- og bestemmelsesmøte

Planene for Biliabygget er klare