Bymiljøetaten ønsker fotballbane på Bjerkebanen

Bjerke travbane skal kutte ut mye av trav og stallvirksomheten sin for å bygge ut hele området til Bjerke travbane. Det blir mange boliger og en stor økning av barnefamilier i følge kommunen. Bymiljøetaten har kommet med et innspill til planleggingen av området og veiledende plan for offetlige rom (VPOR). De ønsker at det legges til rette for idrett i området med en flerbrukshall og fotballbane.

Her er et utdrag fra brevet fra Bymiljøetaten:

Det er behov for arealer til idrett og fritidsaktiviteter i området. Området er omfattet av Hovinbyen, Oslos største utviklingsområde i tiden fremover. Av alle bydeler i Oslo er det bydel Bjerke som har størst forventet økning av barn og unge (29 %). Fremtidige behov for idrettsanlegg i dette området må sees i lys av forventet befolkningsvekst.

Løren idrettspark og Valle Hovin er allerede presset på kapasitet. For å sikre tilgang til idrettsfasiliteter for barn og unge vil det være helt avgjørende å utnytte tilgjengelige arealer og utviklingsområder maksimalt. Det er avsatt arealer til bygging av ytterligere idrettsanlegg på eksisterende anlegg, og i forbindelse med andre prosjekter. Det er likevel anslått at det her blir flere barn og unge per spilleflate sammenlignet med dagens situasjon. Vi anbefaler at det avsettes areal til utendørs og/eller innendørs idrettsanlegg, eller på annen måte sikres en bedre plan for idrettstilbudet.

Det er behov for både de arealkrevende anleggene kunstgressbane, flerbrukshall og hall for egenorganisert aktivitet, men også mindre anlegg til egenorganisert aktivitet.

Etter innspillsmøtet ønsker vi å spesifisere innspillet vi hadde ang. idrett til offentlig ettersyn.

Vi ser behov for både flerbrukshall og hall for egenorganisert aktivitet, men det største behovet er hall for egenorganisert aktivitet. Et slikt anlegg er en viktig møteplass for de som ikke ønsker å delta i organiserte aktiviteter, men likevel vil drive med idrett og fysisk aktivitet sammen med andre. En slik hall er aktuell å etablere under bakken på travbanen.

Det bør også etableres en 11’er kunstgressbane på indre bane. Kunstgressbaner er arealkrevende anlegg, og med tanke på at det er begrenset med arealer til fotballbaner i Oslo, er det aktuelt å etablere en kunstgressbane her. Banen bør utformes slik at den kan islegges om vinteren. Det må settes av arealer til snødeponi og bevaring av utstyr. Med tanke på at det er et stort areal vil det i tillegg være plass til flere fotballbaner og/eller andre mindre anlegg for egenorganisert aktivitet, som for eksempel utendørs treningsapparater, parkouranlegg, streetbasketbaner, petanque, padeltennis og yogagulv. Dette er bare eksempler. Det er viktig å gå i dialog med barn og unge i nærområdet for å finne ut hvilke aktivitetsareaner som bør realiseres.

 

Les hele brevet her.

Se plansaken her.