Planene for Biliabygget er klare

Vi har tidligere skrevet om arkitektene i TAG som skal tegne Økernveien 115, også kjent som Bilia-tomten. Byantikvaren mente bygningen med utstillingshallen er bevaringsverdig og arkitektene har fått noen utfordringer med å planlegge rundt og over hallen.

Bevaring

ISBERGBYGGET

Isbergbygget sett fra Økernveien. Ill. TAG

Forslagsstiller har høsten 2018 vært i flere møter med Byantikvaren og blitt enige om omfang av bevaring av Isbergbygget.
Et viktig fokus er å bevare fasaden mot Økernveien, samt romfølelsen i bygget. Bygget er bygget for sin opprinnelige funksjon, laget for bilsalg/industri, og denne identieten er det viktig å bevare.
Bygget vil fungere godt til å huse nabolags- og bydelsfunksjoner- i tråd med behov skissert av Bydel Grünerløkka i uttalelse fra 2016.

DIALOG MED BYA – GRAD AV BEVARING

– Etter dialog med byantikvaren er det besluttet å bevare Isbergbygget i 20 meters bredde langs Økernveien, og 10 meters bredde langs Haslevangen.
-Byggets fasader mot omgivende gatenett blir bevart.
-Løsningen er kontrollert av RiB med tanke på bevaring av eksisterende bærelinjer og konstruksjon som er en stor del av byggets identitet.

KONKLUSJON BYANTIKVAREN:

“Bilsenteret er en bygningstype som etter Byantikvarens vurdering ikke vesentlig svekkes av nærliggende nokså høy bebyggelse, slik som foreslått. Byantikvaren vurderer det helhetlige grepet som vellykket, og kan anbefale prosjektet slik det ble presentert i møte den 05.12.2018 og i e-post 06.12.2018.”

Tegningene er klare

Arkitektene i TAG har tre hovedmål med området.

  1. FRA BIL-LIV TIL BY- LIV!
  2. FARGER TIL FOLKET
  3. DET GODE NABOSKAPET

TAG har laget en presentasjon for Økernveien 115, her er tegningene for hva de vil bygge.

Ill. TAG
Ill. TAG
Ill. TAG
Ill. TAG
Ill. TAG
Ill. TAG
Ill. TAG

 

Presentasjon fra TAG del 1 & del 2