Generell informasjon

Løren stasjon er en t-banestasjon som ligger på Lørenbanen, en 1,6 km lang ny t-banestrekning mellom Ringbanen og Grorudbanen i Oslo. Stasjonen, nummerert som stasjon nr. 101 i Sporveiens t-banenett, ble offisielt åpnet 3. april 2016. Lørenbanen og Løren stasjon har blitt en betydelig del av Oslos kollektivtransportnett, og prosjektet ble levert til rett tid og innenfor budsjett.

Bakgrunn og behov

Transformasjonen av Løren-området fra industri og næring til boligområde skapte behov for et forbedret kollektivtilbud i denne delen av Oslo. Prosjektet, tidligere kjent som Haslesvingen og Lørensvingen, hadde som mål å imøtekomme behovet for bedre kollektivtransport og samtidig redusere reisetiden for passasjerer fra Groruddalen til de nordlige stasjonene på Ringbanen.

Prosjektgjennomføring

Planleggingen og prosjekteringen inkluderte forfasearbeid og oppfølging, med første konkurransegrunnlag sendt ut i februar 2013. Anleggsarbeidene begynte med forberedende arbeider i mars 2013, og den første store entreprisen startet i juni samme år. Lørenbanen består av en 1,100 meter lang fjelltunnel, en 220 meter lang betongkulvert, og et 70 meter langt betongtrau. En del av Grorudbanen ble omgjort i ny trase i forbindelse med tilkoblingen til Lørenbanen. Byggingen av Løren stasjon inkluderte en 120 meter lang fjellhall, ca. 25 meter under terrengnivå, med to utganger opp til terrengnivå ved Peter Møllers vei og Gildevangen i Løren-området.

Utforming og kapasitet

Stasjonen, dimensjonert for omtrent 8000 passasjerer daglig, ble tilpasset eksisterende og nye boligblokker i området. Stasjonshallen og tekniske rom for stasjon og bane er integrert i fjellet, og stasjonens overjordiske arealer ble utformet i harmoni med det omkringliggende bymiljøet.

Utfordringer og suksess

Lørenbaneprosjektet var komplekst med en stram fremdriftsplan og ble derfor delt opp i flere entrepriser med ulike oppstartstidspunkter. Koblingene mot eksisterende banetraseer, spesielt Grorudbanen, var utfordrende på grunn av begrensede stengeperioder for drift. Gjennomtenkt anleggsgjennomføring og gode faseplaner var avgjørende for suksess.

Evakuering og brannsikkerhet var sentrale utfordringer på grunn av den dype stasjonshallen. Samarbeid med Sporveiens fagpersonell og Oslo Brann og redningsetat bidro til vellykkede løsninger.

Konklusjon

Løren stasjon og Lørenbanen har vært en betydelig tilvekst til Oslos kollektivtransportnett. Åpningen av stasjonen i april 2016 markerer vellykket gjennomføring av et komplekst prosjekt, og det har siden vært en viktig faktor for transporteffektiviteten og tilgjengeligheten i Oslo.