Dette bygget kommer i Bøkkerveien 1 – 3

På Hasle Linje er det en stor tomt som står igjen ubebygd. Det er i krysset mellom Bøkkerveien, Haslevangen og Økernveien.

Det som mangler på tomten er dette næringsbygget.

Illustrasjoner

Ill. ARCASA arkitekter as
Ill. ARCASA arkitekter as
Ill. ARCASA arkitekter as
Ill. ARCASA arkitekter as
Ill. ARCASA arkitekter as

Beskrivelse av tiltaket

Bygningen består av 3 hovedvolum. 2 lameller, bygg K1 mot vest på 7 etasjer, bygg K2C mot øst på 8 etasjer og et mellombygg FK på 3 etasjer. K2C er underskåret av Karvesvingen som er innregulert som vei under/gjennom bebyggelsen frem til gårdsrommet mellom dette byggets 3 hovedvolum. I reguleringen var det planlagt at Karvesvingen skulle stige jevnt og skape en forbindelse fra gårdsrommet opp til Bøkkerveien på nordsiden og torget vest for K11 eller Vinslottet som det gamle lagret til vinmonopolet har fått som navn. Denne stigningen er ikke blitt gjennomført og Karvesvingen ligger på ca. kote 91 i kjøregården mellom K2B og vår K2C. Siden Bøkkerveien ligger 7 m høyere på ca. kote 98, sier det seg selv at dette ikke kan løses i siste byggetrinn. Vi har valgt å la Karvesvingen stige relativt bratt under / gjennom vår K2C for å kunne løfte gårdsrommet høyt nok til at en universell atkomst mellom gårdsrommet og Bøkkerveien og torget vest for K11 kan gjennomføres. Gårdsrommet ligger på kote 93,9 tilpasset 2. etasje. Hovedinngangene til kontorbygget er tenkt fra gårdsrommet med egne innganger til hvert av de tre byggenes 2. etasje. I tillegg blir det en inngang til K2C i 3. etasje fra Bøkkerveien og flere innganger til FK fra Økernveien i 1. etasje (kote 89,3) tilpasset Økernveien.

Dette gir oss en fin og høy 1. etasje med brutto etasje på 4,6 m. 1. etasjen henvender seg i hovedsak mot Økernveien. Kommunens plan for videreutvikling av området legger opp til en transformasjon av Økernveien fra en trafikkåre til en bygate. 1. etasjen fremstår som en butikkfront mot Økernveien og området vil opparbeides med et bredt fortau. Det er imidlertid litt tidlig å se Økernveien som en travel bygate med forretninger og annet publikumsrettet virksomhet. Tiltaket presenteres derfor med en «food court» kantine i søknaden.

Parkering

Parkeringsetasjene er plassert i to plan nærmest Bøkkerveien og innkjøringen er fra kjøregården mellom K2B og K2C. Kjøregården deles med K2B. Varemottak og avfall håndteres fra kjøregården og naboen i K2B legger opp til korttids oppstilling av biler for Securitas. Dette gjør at vi ikke ønsker gangtrafikk mellom Økernveien og Bøkkerveien her. Kjøregården brukes til biler på begge sider og det kan ikke anbefales å blande fotgjengere og syklende inn i denne trafikken. Det åpnes for en gangforbindelse mellom Økernveien og Karvesvingen men vi tenker oss at fotgjengere holder seg på fortauene langs Karvesvingen opp mot gårdsrommet eller østover til K2B og K2A. Vi ønsker at biltrafikk opp til gårdsrommet begrenses til taxi, budbiler og korttids besøkende.

Adkomst

Vi ser samtidig at atkomsten til bygget fra området vil komme fra Hasle T-banestasjon (ca. 250 m) på hjørnet Haslevangen og Økernveien eller fra busstopp i Økernveien, rett vest for Haslevangen.
For å ta imot denne trafikken har vi videreført underskjæringen vis a vis Karvesvingen gjennom/under K1. Denne er noe smalere og er forbeholdt sykler og fotgjengere.
Haslevangen er i seg selv for bratt for å tilfredsstille krav til universell utforming så dette er en trapp med spor for sykkel og eventuelle barnevogner. Det etableres sykkelparkering i K1 med inngang fra Haslevangen for å skille syklende fra andre trafikanter. Under sykkelparkeringen kan det etableres dusj og garderober for syklende i et antall som tilfredsstiller eventuelle leietaker ønsker og/eller krav i BREEAM. Vi ser også for oss en mulighet for å kunne gå igjennom byggets 1. etasje fra Økernveien, via food court i 1. etasje og opp til resepsjoner i 2.etasje og derfra ut i gårdsrommet og eventuelt videre opp til torget foran K11 (Vinslottet).

Saksinnsyn.