OBOS trekker planforslaget

Ill. TAG

Plan- og bygningsetaten varsler at de avslår å fremme et planforslag til offentlig ettersyn.

Etaten har tidligere uttrykt bekymring for høy reguleringsrisiko hvis planforslaget ikke følger overordnede føringer for utnyttelse, høyder, arealformål, barnehagens størrelse, uteoppholdsarealer og parkområder.

Etaten mener at utnyttelsesgraden oppgitt i planbeskrivelsen er misvisende og at den faktiske utnyttelsesgraden er rundt 300% i stedet for 230% som oppgitt. Denne misvisende informasjonen gjør det vanskelig for etaten å vurdere planforslaget tilstrekkelig, da utnyttelsen er viktig for å forme bebyggelsen.

Etaten mener at vesentlige endringer vil være nødvendige for å kunne fremme et nytt planforslag til offentlig ettersyn, da det nåværende planforslaget ikke følger overordnede føringer angående utnyttelse, høyder, formålsmiks, barnehagens størrelse og uteoppholdsarealer.

Etaten ber forslagsstilleren om skriftlig tilbakemelding om de ønsker å trekke tilbake planforslaget innen en angitt frist. Hvis etaten ikke mottar tilbakemelding, vil de gå videre med det varslede avslaget. Hvis planforslaget trekkes tilbake, vil det gå tilbake til en avklaringsfase, og forslagsstilleren kan be om møter for nødvendige avklaringer med etaten før eventuelt utarbeidelse av et nytt planforslag.

OBOS overrasket

I sitt første svar skriver OBOS at PBEs konklusjon om å ikke sende planforslaget til offentlig ettersyn kom overraskende på dem, da det var gjort inntrykk av at planen ble klargjort for nettopp dette.

OBOS sin neste oppdatering: «Vi trekker planforslaget og går tilbake til dialogfasen.»

Økernveien 115. Ill. TAG

Saksinnsyn