Økern Sentrum Presentasjon

Forlsagsstiller for Økern Sentrum (Storebrand og Steen & Strøm) har nettopp hatt et møte med Plan- og bygninsetaten i Oslo hvor de har presentert hvordan de ser for seg utviklingen av Økernsenteret.

I følge presentasjonen har de nye planene skapt stor begeistring for et urbant og bærekraftig bysentrum.

Tidligere var planen delt mellom felt A og felt B. Felt A er tomten som Økernblokken står i dag med parkeringsplassen. Felt B er på oversiden, der hvor Peugeot holder til. Nå ønsker forslagsstiller og forene planene for å skape et helhetlig bygrep på Økern. Hovedgrepet vil realisere fremtidens bysentrum på et av Oslos største knutepunkt.

Prosjektets ambisjoner om å utvikle fremtidens sentrumsfunksjon i Hovinbyen samsvarer med overordnede føringer og planer for området.

Høy utnyttelse

Utbygger ønsker høy utnyttelse for hele Økern Sentrum og mener utnyttelsesgraden må ligge mellom 400 – 700%. Høy utnyttelse muliggjør:

  • Nullutslipsby og intensiv forskning, utvikling og økt innsats for å sette ny standard for klimatilpasset byutvikling.
  • Flere offentlige torg og møteplasser.
  • Bedre koblinger til omgivelser.
  • Nye blå-grønne strukturer
  • Bedre kultur- og aktivitestilbud og høy grad av funksjonssammensetning

I presentasjonen argumenterer også forslagsstiller for at bevaring av blokken ikke er ønskelig. Det er motstridende til oppnåelse av ønsket plangrep og byreperasjon. De ønsker høyere tetthet ved knutepunktet Økern.

Anbefalingskartet illustrerer en rekke ny infrastruktur ift. VPOR, bl.a

  • Nedbygging av riksveisystemet med lokk over Ringveien og Østre Aker vei
  • Overbygging og transformasjon av stasjonsområde/T-banen
  • Ny undergang og utvidelse av eksisterende undergang Alnabanen
  • Åpning av to bekkeløp

Ikke behov for badeland?

I presentasjonen skriver forslagsstiller:

Bad på Tøyen, Stovner og Manglerud gir ikke behov for bad på Økern – hverken offentlig eller kommersielt.

Svømmeopplæringen for barn i Oslo er noe av den dårligste i landet. Det er få svømmehaller og ingen store badeland i Oslo. Skal du besøke et badeland krever det at du bruker bil, og det er ikke noe dagens byråd ønsker.

Det har vært gjennomført en rapport om svømmeopplæring i osloskolen. I oppsummeringen kan vi lese:

Undersøkelsen viste at en god del elever ikke fikk en svømmeopplæring som ga dem mulighet til å nå kompetansemålene etter 4. trinn og etter 7. trinn. Det var stor variasjon i måloppnåelsen mellom skolene.

Ved mange skoler var det en høy andel som ikke kunne svømme 200 meter etter 4. trinn. Flertallet av skolene ga heller ikke svømmeopplæring i løpet av 5.–7. trinn til tross for at det var egne kompetansemål etter 7. trinn.

Det var også forhold som tydet på at opplæringen ikke i tilstrekkelig grad var tilpasset evnene og forutsetningene til den enkelte elev ved alle skolene.
De aller fleste skolene syntes å oppfylle minimumskravet om 1 voksen tilsynsperson per 15 elever. Undersøkelsen tydet imidlertid på at enkelte skoler ikke tilpasset tilsynet i henhold til øvrige krav og føringer. Mange skoler hadde heller ikke alarmplan for svømmeopplæringen.

Bassengkapasiteten var blant de forholdene som ble trukket frem av skolelederne som viktige utfordringer for å nå kompetansemålene

Presentasjon Økern Sentrum