Byrådet anbefaler planforslaget for Økern Torg

Eiendoms- og byfornyelsesetaten foreslår å omregulere Økern torgvei 6 m.fl. fra torg, turvei/skiløype til bolig, forretning, bevertning, skole, idrettsanlegg, barnehage, grønnstruktur og tilhørende samferdselsanlegg. Hensikten med planen er å transformere planområdet til et nytt boligområde med fire boligkvartaler, ca. 900 nye boliger, ny ungdomsskole med flerbrukshall, barnehage, samt en ny park på nærmere 40 daa. Plan- og bygningsetaten (PBE) anbefaler planforslaget. Byrådet slutter seg til PBEs vurdering og konklusjon og anbefaler planforslaget.

Økern Torg i 2020. FOTO: Ghilardi + Hellsten Arkitekter & EBY

Byrådssak 46/2023 – Økern torgvei 6 m.fl. – Økern – Detaljregulering med konsekvensutredning – Bolig/forretning/bevertning, barnehage/undervisning/andre idrettsanlegg (flerbrukshall), blågrønn struktur/park/turdrag/overvannstiltak – Bydel Bjerke

Byutviklingsutvalget har kommet med flere innstillinger og merknader angående utviklingen av området Økern i Oslo. Følgende er noen av hovedpunktene:

 1. Detaljreguleringen for Økern torgvei 6, Spireaveien 20 og Ulvenveien blir vedtatt av Oslo bystyre. Reguleringen innebærer omregulering av området til ulike typer bebyggelse og infrastruktur, inkludert boliger, forretninger, barnehage, veier og grøntområder.
 2. Byrådet blir bedt om å oppgradere utendørsarealene til Løren skole så raskt som mulig, og inkludere skolen i planleggingen av området.
 3. Det blir bedt om utvidelse av Hovinparken på Økern torgvei 2 for å tilrettelegge for aktiviteter for barn og unge.
 4. Lokalbefolkningen blir bedt om å delta i planleggingen og utvidelsen av Hovinparken.
 5. Det blir bedt om en sak som presenterer muligheter og planer for midlertidige aktivitetstiltak som gagner nærmiljøet, spesielt barn og unge, på offentlige og private tomter.
 6. Byrådet blir bedt om å undersøke mulighetene for å plassere bibliotek, kulturstasjon, grendehus og fritidsklubb på Økern torgvei 2, Økern Sentrum eller andre nærliggende tomter.
 7. Det blir bedt om å finne en tomt til en ekstra fotballbane i området og fremskaffe forslag innen utgangen av 2023. Videre oppfordres byrådet til å fremskynde arbeidet med tiltakslisten for Valle Hovin for å sikre idrettsflater.
 8. Det blir bedt om å arbeide for en aktivitetspark i reguleringen av Økern sentrum.
 9. Det blir bedt om å etablere en midlertidig ishall mens Løren ishall blir rehabilitert.
 10. Byrådet blir bedt om å sikre at minst 20 prosent av boligene på Økern torgvei 6 blir avsatt til alternative boligkjøpsmodeller for å sikre boliger for de som har vanskelig for å komme inn på boligmarkedet.
 11. Byrådet blir bedt om å undersøke muligheten for å inkludere studentboliger og andre boligtiltak som sikrer en variert befolkningssammensetning i Økern torgvei 6.
 12. Byrådet blir bedt om å tillate avvik fra leilighetsfordelingen på deler av boligkvartalene i Økern torgvei 6 for å etablere bofellesskap tilpasset ulike aldersgrupper.

Utvalget har gjennomført et seminar og en befaring for å behandle saken. De har merknader som tar hensyn til lokalbefolkningens behov og ønsker og foreslår tiltak for å imøtekomme disse.

Møte i Byutviklingsutvalget