Vil ha 250 boliger og næring tett innpå Løren Skole

Situasjonsplan for Økern Syd

Oslo Kommune ved Eiendoms- og Byfornyelsesetaten har sendt inn reguleringssak for Økern Torgvei 2. Dette er tomten foran Løren Skole hvor den midlertidige svømmehallen i dag står.

Tomten har en størrelse på 8 990m2. Totalt skal det bygges 29 040 m2, hvorav 6 480 m2 næring og 22 560 m2 bolig.

Det planlegges for 250 leiligheter og bygg opptil 9 eller 12 etasjer.

Planområdet ligger innenfor både rød og gul støysone. Området er angitt som avvikssone i kommuneplanens arealdel, hvor støyfølsom bebyggelse kan plasseres dersom vilkårene i kommuneplanens § 7.1.3 b tilfredsstilles.

Les mer om planene her

   1   Bestilling av oppstartsmøte – (727 KB)
   2   Mulighetsstudie for Økern syd – (45,74 MB)

Er det plass til flere folk på Økern?

Det er mangel på skoleplasser, barnehager, idrettsanlegg, grøntområder og fritidsplasser på Økern og Løren. Dette forslaget er vel alt annet enn hva vi trengte fra kommunen nå.
Det grønne som kommer på Økern Torg er ikke nok for å dekke dagens behov og vil ikke være nok for å dekke behovet når alle de nye prosjektene som er under oppføring og planlegging kommer opp. Her bør kommunen kanskje tenke nytt før de går for langt med disse planene?
Illustrasjon av Økern Syd.