Oppdaterer planforslaget for Økern S

KLP Eiendom, Bane NOR Eiendom og Skanska Utvikling AS ønsker å bygge ut tre felt i prosjektområdet de kaller Økern S.

Her kan det bli 5000 nye arbeidsplasser, 350 leiligheter, barnehage og næring.

Planforslaget tilrettelegger for opparbeidelse av offentlig park (Hesselbergparken) med størrelse på ca 6,2 daa som skal være tilbud til både beboere, brukere og nabolaget. Hovinbekken vil gå gjennom planområdet og det er planer om å opparbeide en dam (Selmadammen) i midten av planområdet.

To broer over Ring 3. Undergang til Økern Sentrum. Høyspent skal graves ned.

Totalt skal det bygget 154 000 kvm.

Felt S1

Dette feltet går langs alnabanen. Byggene vil i hovedsak være kontorer. Det legges til rette for utadrettet virksomhet i første etasje. Det høyeste bygget mot ring 3 vil være på 18 etasjer. Her vil de bygge 52 000 kvm.

Felt S2

Dette er feltet i midten av planområdet. Her blir det boliger, en barnehage og mulighet for næringslokaler i første etasje. Det er planlagt et tårn på 19 etasjer.

Totalt skal det bli 347 leiligheter. Det bygges ut 31 500 kvm.

Felt S3

Felt S3 vil gå langs Ring 3. Det vil fungere som en støyskjerm for boligene i S2.Her blir det mest kontor. 1. etasjene langs atkomstveien legges til rette for variert bruk og formål som plasskrevende handel, treningssenter, småskala produksjon og/eller ulike former for service. Dette blir det største feltet på 77 600 kvm.

Illustrasjonsprosjekt Økern S.

Økern S Kvalitetsprogram.