Reguleringssak for Eikenga sendt inn

I krysset Økern Torgvei og Økernveien er det nå sendt inn reguleringssak og bestilling av oppstartsmøte for boliger og næring på tomten.

Adressene som omfattes av prosjektet er Økern torgvei 1 og Økernveien 148 – 150.

Tiltakshaver er Økern Prosjekt AS, med arkitektene Lund+Slaatto Arkitekter AS som søker.

Eikanga markert i midten. Økern Sentrum og Torgtomene er også tegnet inn med sine planer. Ill: LUND+SLAATTO ARKITEKTER

Høyder og størrelse

Prosjektet får er bruksareal på 23 700 kvm. Den totale utnyttelsesgraden i planområdet blir på 289 %.

Høyeste bygningen blir 9 etasjer. 29 meter over terreng.

Det er foreslått 245 leiligheter og næringslokaler mot gateplan.

Illustrasjoner

Ill: LUND+SLAATTO ARKITEKTER
Ill: LUND+SLAATTO ARKITEKTER
Ill: LUND+SLAATTO ARKITEKTER
Ill: LUND+SLAATTO ARKITEKTER

Hovedidéer for utvikling av eiendommen

Tomtens stigning og høydedraget som Økernhjemmet ligger på vil påvirke volumenes oppbygning mht høyder og stigning – man naturlig trappe seg oppover med stigende terreng.

Henvendelse mot 2 ulike kvaliteter – Det urbane, bysiden og parksiden – det landlige. Vi ønsker en sammenfletting av by/park – Naturban.
Samtidig ønsker vi at byggningstypologien gjenspeiler nærområdet den henvender seg til. Derfor ser vi for oss at strukturen ut mot den urbane siden gjerne kan en mural karakter, mens punkthusene/parkboligene kan ha lettere og mykere karakter, gjerne bygget i tre.

VI følger anbefaling av kvartalsstruktur, som på mange måter er en god byboligstruktur. Selv om man åpner opp visuelt mot parken, vil beplantning og terrengbearbeding skape et naturlig skille mellom offentlig og privat.

Ill: LUND+SLAATTO ARKITEKTER

Reguleringssaken

lsa.no/eikenga