Legges ikke opp til noen kulturelle formål på Økern Torg

Planleggingen av den store torgtomten på Økern er i full gang. Nå har Eiendoms- og byfornyelsesetaten sett på om det er noen kommunale behov som bør dekkes på tomten. Tomten er eid av Oslo Kommune og de vil spare mange penger på å bruke egne tomter for å dekke disse behovene fremfor å måtte kjøpe inn nye tomter. Her har kommunen mulighet til å tenke langsiktig å vise at de satser på hovinbyen som et sentrum for hele Oslo øst.

Skoler

I følge behovsplanen for skoleanlegg er det behov for en ungdomsskole i området. Det planlegges for å bygge en skole med plass til 810 ungdomsskole elever. Disse vil i hovedsak komme fra Refstad og Løren skole. Det vurderes slik at det ikke er behov for en barneskole, da det allerede skal være dekt av Refstad og Løren.

Løren skole har sendt ut brev til foreldre som har skolestartere til høsten om at det ikke vil være plass til alle ved Løren skole ved skole start. Elever som egentlig sokner til Løren vil derfor måtte gå på en annen skole. Her er en melding en foreldre har skrevet i gruppen «Løren Skole Foreldregruppe»:

Et lite hjertesukk.
Vi fikk brev fra skolen i dag – stilet til skolestartere. Det er plass til 4 paralleller med 28 barn i hver. Imidlertid er det så mange barn som har Løren som barneskole nå at det ikke er plass til alle. Eller som det sies i brevet:
«Slik elevtallene ser ut nå vil ikke alle som sokner til Løren skole få skoleplass. Vi vil i løpet av tidlig mars sende ut forhåndsvarsel til de som eventuelt må gå på en nærliggende skole til Løren.»
Er det noen som tror dette vil bedre seg når flere byggeprosjekter står klare?

Kommunen mener likevel det ikke er behov for barneskole på Økern Torg. Mulig de forventer at barnefamiliene skal flytte bort fra Løren når det blir flere boligprosjekter som ferdigstilles?

Reguleringsplanen gir følgende rammer for utvikling av planområdet.

Idrett

Behovsplan for idrett og friluftsliv 2021-2030 identifiserer ingen tiltak det er relevant å sikre i reguleringsplanen utover det som dekkes gjennom utvikling som reguleres i reguleringsplan for Spireaveien 3, samt at det tilrettelegges for stor flerbrukshall på feltet som reguleres til skole og barnehage.

Kulturell infrastruktur

Her ser det ut til at kommunen ikke har kartlagt behovet og trekker derfor konklusjonen at det ikke er noen behov.

Oslo kommune har ingen behovsplan for kulturfeltet, noe som gjør at det ikke er avklart konkrete langsiktige prioriteringer for etablering av tiltak i kultursektoren.

Grunnet manglende behovsplan er det EBYs vurdering at det ikke er grunnlag for å kreve at det etableres arealer til kultur som driftes av det offentlige.

For syke- og omsorgshjem vil EBY følge opp byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester for å få igangsatt nødvendig arbeid med avklaringer knyttet til eventuell etablering av Omsorg+ eller sykehjem innenfor planområdet.

.