Økern Sentrum ute på offentlig høring

Klikk her for å Si din mening.

Økern Sentrum forslaget er nå ute på offentlig høring. Dette er den offentlige høringen planforslaget må igjennom før det kan behandles videre. Etter tidligere å ha fjernet badeland og kjøpesenter, så satser Økern Sentrum nå på å bygge tett og høyt på Økern. Det planlegges for flere bygg som blir på høyde med dagens Økern Senter. Det planlegges også for 1500 boliger.

Det er ikke planlagt for noen skole og skolene rundt er fulle. Det er kanskje ikke meningen at barnefamilier skal flytte hit.

Økern Sentrum byr på noen gode urbane kvaliteter med kino, resturant, pub, handelshus, aktive og åpne førsteetasjer og åpning av elven.

Klikk deg inn for å si din mening og være med å påvirke fremtiden til Økern.

Se 3D-modell av begge forslagene her: opencitiesplanner.

Forslagsstiller Økern Sentrum ANS ønsker å endre reguleringsplanen for sentrale deler av Økern til et nytt bysentrum, men opprettholder hovedsakelig arealbruk fra gjeldende  plan, herunder bolig, kontor, forretning, allmennyttig formål (kultur, helse), bevertning og samferdselsareal. I tillegg avsettes 8 900 m2 til blågrønn struktur med gjenåpnet Hovinbekken og Refstadbekken gjennom område. I planforslaget legges det opp til 274 300 m2 BRA ny bebyggelse, hvorav 152 000 m2BRA bolig (opp til 1500 boliger), maksimalt 16 000 m2BRA forretninger hovedsakelig i form av utadrettede første etasjer og byggehøyder over 70 m. Plan- og bygningsetaten mener at plangrepet er godt, men anbefaler ikke planforslaget og fremmer alternativ 2 med overbygget t-banestasjon, økt grønn mobilitet, innpassing av bad og høyere bokvalitet. Alternativ 2 har et større planområde enn det som er varslet til oppstart for å sikre oppgradering av turdrag (Den grønne ringen) og vei

Du kan følge saken på PBE sin saksinnsyn.