Referat fra bemerkningsmøte om Lørenbanen

Løren idrettspark Alternativ 2A

Referat fra bemerkningsmøte

Hele referatet kan leses her

Her er de viktigste punktene i denne konklusjonen:

 1. To alternativer for planforslaget blir fremmet for politisk behandling. Disse alternativene inkluderer flere tiltak og endringer som er beskrevet nedenfor.
 2. Det er enighet om følgende tiltak som skal inkluderes i begge alternativene:
  • Flytting av basketballbane vest for 5-er fotballbanene.
  • Vurdering av et parkeringsanlegg under terreng ved ishallen med større kapasitet (ca. 35-40 parkeringsplasser) og reduksjon av antall parkeringsplasser på terrengnivå, med kun HC-plasser og bussoppstillingsplasser igjen. Driftsgarasjen søkes flyttet til parkeringsanlegget.
  • Kvalitetssikring av trafikk- og atkomstnotat med tanke på trafikksikkerhet, antall avkjørsler og trafikktall i Mørtelverksbakken.
  • Fjerning av parkering SPA3 fra planen og søknad til Bymiljøetaten om skilting for parkering forbudt i snuplassen, tillatelse for korte stopp for kyss & reis og varelevering.
  • Innføring av en hensynssone for naturmiljø med tilhørende bestemmelser for å beskytte gresshumlen.
  • Forsterkning av gresshumlens leveområde ved å kreve planting av arter som er viktige for gresshumlen innenfor planområdet.
  • Tydelig merking av trær som skal bevares på plankartet.
  • Endring av bestemmelsene om gjenåpning av Refstadbekken for å beskytte barnas lekeområder, inkludert akebakker.
  • Endring av bestemmelsene om markssikringsplan for involvering av Bymiljøetaten og en arborist.
  • Bevaring av Tufteparken innenfor planområdet.
  • Vurdering av flytting av løpebanene til området sør for 11-er fotballbanen og forlengelse til ca. 150 meter.
  • Vurdering av flytting av gangvei mellom Mørtelverksbakken til turvei D2 nord for 11-er fotballbanen.
  • Regulering av trafostasjon med eget formål på plankartet.
  • Forslagsstiller skal undersøke muligheten for å kombinere sandhåndballbane og sandvolleybane på samme bane.
 3. Det fremgår at dette er en foreløpig vurdering av bemerkningene, og det forventes at forslagsstiller og Plan- og bygningsetaten vil gi endelig tilsvar til bemerkningene når det endelige planforslaget sendes.
 4. Plan- og bygningsetaten vurderer at saken bør ha en 18-ukers behandlingstid før oversendelse til politisk behandling på grunn av sakens kompleksitet, varslede innsigelser som krever ytterligere avklaring og behov for ny høring av endringer i parkeringssituasjonen.
 5. Det er avtalt at oppdatert planforslag for politisk behandling vil bli sendt til Plan- og bygningsetaten i løpet av mars 2021.

Denne konklusjonen gir en oversikt over de vedtatte tiltakene og fremdriften for planforslaget, samt de vurderinger som Plan- og bygningsetaten har gjort i forhold til saksbehandlingstiden.

Løren Idrettspark Alternativ 1A

Konklusjon fra trafikknotat

Hele notatet kan leses her

Konklusjonen i teksten oppsummerer viktige punkter knyttet til trafikale forhold og parkeringsbehov i forbindelse med et planlagt idrettsanlegg. Her er de viktigste punktene i konklusjonen:

1. To planforslag er utarbeidet for plasseringen av en flerbrukshall, henholdsvis alternativ øst og alternativ vest. Det bemerkes at plasseringen av flerbrukshallen ikke vil ha vesentlig betydning for trafikksituasjonen, da begge alternativene ikke medfører endringer i adkomst- og parkeringsløsninger.

2. COWI vurderer et behov for omtrent 40 bilparkeringer på området, spesielt med tanke på behovet for ishallen, som er en høytrafikk-genererende aktivitet, og idrettsparken som vil kreve mye transport av utstyr for treninger og konkurranser.

3. Behovet for sykkelparkeringsplasser vil være mest fremtredende under idrettsarrangementer med mange tilskuere, og det anslås behovet for ca. 300 sykkelparkeringsplasser på området.

4. Det er planlagt snuplass i Mørtelverksbakken for av- og påstigning, spesielt for barn som blir kjørt til trening, samt bussparkering for turbusser under kamper. Også HC-parkering og Kiss & Ride-soner er planlagt.

5. Etableringen av idrettsparken forventes ikke å medføre vesentlige endringer i trafikksituasjonen i nærliggende kryss. Planene er hovedsakelig en forbedring av den eksisterende idrettsparken uten økning i trafikkgenerering. Antall bilparkeringsplasser planlegges å reduseres fra dagens nivå.

6. Driftsgarasjen for idrettsparken er foreslått å plasseres ca. 80 meter vest for den nye flerbrukshallen for enkel tilgjengelighet og begrenset konflikt med idrettsområdene.

7. Løsninger for varelevering, renovasjon og utrykning er ivaretatt i planen, med varelevering fra driftsadkomst til hovedinngangen, avfallsbrønner mellom ishallen og flerbrukshallen, og oppstillingsplasser og adkomstmuligheter for utrykningskjøretøy.

Denne konklusjonen gir en oversikt over trafikk- og parkeringsforholdene knyttet til det planlagte idrettsanlegget og viser hvordan behovene for bil- og sykkelparkering, samt andre trafikkrelaterte aspekter, er adressert i planleggingsprosessen.