Si din mening om Østre Aker vei 29

Østre Aker vei 29 AS ved Bonum ønsker å omregulere Østre Aker vei 29 fra forretning, kontor og industri (bensinstasjon) til kontor, hotell/leilighetshotell, forretning (dagligvare), energistasjon og utadrettet virksomhet på gateplan.

Østre Aker vei 29 i dag med bensinstasjonen.

Klikk her for å se dokumenter og sende inn din mening

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for flerfunksjonell næringsbebyggelse med bymessig fortetting og økt utnyttelse av tomten, som ligger i et utviklingsområde i ytre by. Det fremmes et alternativ med byggehøyder på inntil 70 meter og et alternativ med høyde på inntil 42 meter, i samsvar med kommunedelplan for Økern. Omreguleringen kan bidra til en bymessig bygningsstruktur med utadrettete funksjoner på gateplan samt nye byrom og bedre forbindelser for myke trafikanter.

Planområdet inkluderer et utvidet areal omkring tomten for å undersøke muligheter for nye forbindelser og etablering av et nytt gatenett omkring tomten. Endelig planavgrensning bestemmes i det videre planarbeidet.

 

Planalternativ 1 – høyhus inntil 70 meter

Forslag 1 for Østre Aker vei 29

Alternativ 1A er forslagsstillers alternativ. Planalternativ 1A har byggehøyder på inntil 70 meter i et volum mot nordvest, som tilsvarer 18 etasjer over en høy underetasje/base.
Bebyggelsen har ellers varierte volumer på maks. 42 meter, ned til kun to etasjer mot vest. Utnyttelsen utgjør omkring 400 % BRA, som er i samsvar med kommuneplanens spenn for utnyttelse i utviklingsområdet. Maks. BRA er satt til 41 800 m².

På tomten foreslås kombinerte bruksformål som inkluderer flerfunksjonell næringsbebyggelse – hotell/leilighetshotell, kontor, produksjon/håndverksvirksomhet, dagligvare og energistasjon. Planen legger til rette for publikumsrettete funksjoner – handel, bevertning, fellesfunksjoner for hotell/leilighetshotell og ev utsalg fra bynær produksjon – på gateplan og ut mot torget. Førsteetasjer med henvendelse mot gater og byrom skal ha god etasjehøyde og glassfasader. Det skal etableres et lokalt torg/offentlig byrom på tomten som utgjør minst 5 % av maks.

BRA. Torget gis en offentlig karakter og legger til rette for åpen overvannshåndtering og tilgjengelig utforming. Planen legger til rette for nytt gatenett og turdrag langs Alnabanen, med trafikksikker og tilgjengelig utformet atkomst til torget.

Parkeringskjeller for bil og sykkel etableres under bakken. Ny avkjørsel, renovasjon og varelevering etableres nordøst på tomten. Energistasjonen får ny avkjørsel i sørvest, som erstatter avkjørsel til dagens bensinstasjon fra rundkjøringen i vest.

Planalternativ 1B – høyhus inntil 42 meter

Forslag 1B for Østre Aker vei 29

I henhold til KDP Økern kan man fremme et planforslag med maks. byggehøyder på 70 meter dersom det også utarbeides et planalternativ med maks. byggehøyder på 42 meter. Planalternativ 1B er likt planalternativ 1A, men har maks. byggehøyder på 42 meter. Bebyggelsen har ellers varierte volumer som trappes ned til kun to etasjer mot vest. Utnyttelsen utgjør omkring 400 % BRA, som er i samsvar med kommuneplanens spenn for utnyttelse i utviklingsområdet. Maks. BRA er satt til 38 450 m².

På tomten foreslås kombinerte bruksformål som inkluderer flerfunksjonell næringsbebyggelse – hotell/leilighetshotell, kontor, produksjon/håndverksvirksomhet, dagligvare og energistasjon. Planen legger til rette for publikumsrettete funksjoner – handel, bevertning, fellesfunksjoner for hotell/leilighetshotell og ev. utsalg fra bynær produksjon – på gateplan og ut mot torget. Førsteetasjer med henvendelse mot gater og byrom skal ha god etasjehøyde og glassfasader.

Det skal etableres et lokalt torg/offentlig byrom på tomten som utgjør minst 5 % av maks. BRA. Torget gis en offentlig karakter og legger til rette for åpen overvannshåndtering og tilgjengelig utforming. Planen legger til rette for nytt gatenett og turdrag langs Alnabanen, med trafikksikker og tilgjengelig utformet atkomst til torget. Parkeringskjeller for bil og sykkel etableres under bakken. Ny avkjørsel, renovasjon og varelevering etableres nordøst på tomten. Energistasjonen får ny avkjørsel i sørvest, som erstatter avkjørsel til dagens bensinstasjon fra rundkjøringen i vest.