Økern Torg sendt til politisk behandling

Planforslaget for plansaken «Økern torgvei 6, Spireaveien 20 og Ulvenveien» ble sendt til politisk behandling 21.12.2022.

Eiendoms- og byfornyelsesetaten foreslår å omregulere Økern torgvei 6 m.fl. fra torg, turvei/skiløype til bolig, forretning, bevertning, skole, barnehage, grønnstruktur og tilhørende samferdselsanlegg.

Hensikten med planen er å transformere planområdet til et nytt boligområde med fire boligkvartaler, ca. 900 nye boliger, ny ungdomsskole med flerbrukshall, barnehage, samt en ny park på 40 daa.

Plan- og bygningsetaten anbefaler planforslaget.

Hensikten med planforslaget

Hensikten med planforslaget er å regulere Økern torg til park og grønnstruktur, skole, barnehage og boliger, i tillegg til samferdselsanlegg (vei og fortau).

Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) mottok en politisk bestilling om å utvikle området med nye boliger da virksomheten på Økern torg ble planlagt avviklet.

Under planprosessen har også kommunale behov blitt utredet iht. krav i kommuneplanen.

VPOR for Løren og Økern gir i tillegg føringer om å regulere en ny park på 25 daa, «Hovinparken», tillegg til at den eksisterende grønnstrukturen skal opprettholdes og videreføres slik at det samlede parkarealet (grønnstrukturen) blir på min. 40 daa.

Planforslaget

Eiendoms- og byfornyelsesetaten foreslår å regulere planområdet til en stor park på 39 daa, skole med flerbrukshall, barnehage med inntil 8 avdelinger, 4 boligfelt med ca. 900 boliger og noe næring og bevertning mot torgene langs Økern torgvei og parken.

To av torgene er offentlige og tre er foreslått regulert privat. Allmennhetens rett til bruk av de private torgene er ivaretatt gjennom tinglyste erklæringer.

Byggehøydene skal være varierte og planforslaget åpner for byggehøyder inntil 28 meter. En diagonal gågate gjennom boligfelt 3 kobler vestsiden av planområdet til Økern torgvei i øst.

Økern torgvei får et veisnitt som er tilpasset en samlegate, som kan romme en buss eller trikk i framtiden.

Spireaveien langs planområdets nordlige grense blir stengt for gjennomkjøring.

Fra Økern torgvei i øst blir Spireaveien regulert til kjøreveg frem til Mørtelverksbakken og fortsetter deretter som gang- og sykkelvei mot vest.

Fra vest blir Spireaveien avsluttet med en snuplass ved Refstad barnehage.

Konsekvenser

Planforslaget innebærer at det kommer et nytt nabolag på Økern i tillegg til at skolen, flerbrukshallen og parken også skal dekke behovet til de eksisterende nabolagene i et større omland.

Planforslaget følger med dette opp kommunale føringer og behov for Løren og Økern, som er en voksende bydel.

Gjenåpning av Refstadbekken gjennom parken og tilrettelegging for håndtering av overvann i parken følger også opp kommunale føringer og klimamål.

En annen konsekvens av planforslaget er at den foreslåtte bebyggelsen er med å skape en bystruktur med kvartaler og et finmasket veinett.

Tverrforbindelsene sikres universelt utformet og det er gode muligheter for å bevege seg på tvers gjennom planområdet, i tillegg til nord-sør.

Planforslaget med ca. 900 boliger og noe næring, gir en liten trafikkøkning.

Foreslåtte trafikkløsninger i planen vil likevel føre til en bedret trafikksikkerhet på planområdet, da det kun er lagt opp til to avkjørsler fra parkeringskjeller.

En avkjørsel for felt 1 og 2 og en for felt 3 og 4.

Kjøring gjennom boligkvartalene er begrenset til felles trafikkløsning i form av gatetun for skoleanlegget og boligfelt 1 og 2, og en gjennomgående gågate i felt 3 og deler av felt 4. Økern torgvei reguleres med en bredde som legger opp til eventuell framtidig kollektivtrasé.

I tillegg ligger planområdet i nærhet til Økern T, hvor det er gode kollektivforbindelser