Oppdaterer planforslaget for Økern S

Oppdaterer planforslaget for Økern S

KLP Eiendom, Bane NOR Eiendom og Skanska Utvikling AS ønsker å bygge ut tre felt i prosjektområdet de kaller Økern S. Her kan det bli 5000 nye arbeidsplasser, 350 leiligheter, barnehage og næring. Planforslaget tilrettelegger for opparbeidelse av offentlig park (Hesselbergparken) med størrelse på ca 6,2 daa som skal være tilbud til både beboere, brukere […]

Read More
 Bygger bruer over barrierene på Økern

Bygger bruer over barrierene på Økern

Økernkrysset er sterkt preget av flere barrierer som gjør at for å komme fra A til B til fots må man finne en bro eller undergang. Dette gjør det vanskelig å drive byutvikling. Toglinje, t-banelinje og Ring 3 krysser alle gjennom Økern. Nå legges det planer om å få opp flere bruer for å krysse […]

Read More
 PBE ønsker ny planavgrensning for Økern S

PBE ønsker ny planavgrensning for Økern S

Plan- og bygningsetaten foreslår å utvide planavgrensningen for å kunne løse en rekke infrastrukturtiltak som er nødvendig for å koble området tettere sammen med omgivelsene: En strekning langs Ring 3 opp til rundkjøringen nord for Økernsenteret er tatt med for å undersøke mulighetene for atkomst her. Ring 3 og området sør for denne mot Eikenga […]

Read More
 Planforslag for Selmas Hage

Planforslag for Selmas Hage

Rett sør for Økernsenteret ønsker Skanska å bygge 38.500 kvm i prosjektet de har valgt å kalle Selmas Hage. 6 500 kvm kontor 2 300 kvm næring/sentrumsformål (servering/tjenester/butikk) 29 000 kvm boliger 700 kvm barnehage Beliggenhet Planområde Selmas hage på Økern S ligger sentralt i Hovinbyen. Med Økernsenterområdet på nordsiden av Alnabanen vil planområdet være […]

Read More
 Illustrasjoner av Økern S

Illustrasjoner av Økern S

Planfasen for Økern Sør går stadig fremover. Plan- og bygningsetaten hadde et møte med grunneierne av tomtene 15. mai 2018. Her ble det blant annet diskutert utnyttelsesgrad, bekkåpning, broer og underganger.  Møtereferatet kan leses her. På møtet ble det fremstilt nye illustrasjoner for tomten. Les også vår forrige artikkel om Økern S Modell av Økern […]

Read More
 Modell av Økern S

Modell av Økern S

Modelbilde av Økern S hentet fra Alliance Arkiteter   Alliance Arkiteter har utviklet en modell for Økern S. Området er avgrenset av Alnabanen i nord og Ring 3 i vest og sør. Det som i dag er et industriområde med blant annet UPS sitt hovedkontor og historiske Elektro-Generator A/S (EGAbygget). Byantikvaren ville først sette EGAbygget på gul liste, […]

Read More