Plansak for Økern Portal Hotell

Arkitekten DARK har på vegne av Oslo Pensjonsforsikring sendt inn plansak for å bygge hotell med 212 rom i Lørenfaret 3.

For ett år siden ble det kjent at Norlandia Hotel Group skulle drive hotellet i Økern Portal. Les mer i tidligere sak. Nå er plansaken sendt inn og det er ønske om å sette farge på Løren ved å gjøre hotellet rødt.

Omdømmeløft

I søknaden står det at Økern Portal skal utvikles til å bli en attraktiv bebyggelse med høye miljøambisjoner og fremtidsrettede løsninger. De skriver at nybyggene vil romme store virksomheter og institusjoner som vil kunne bidra til et omdømmeløft og gi Hovinbyen et nytt landemerke.

Høyblokken som opprinnelig stod på felt A viste seg ikke egnet for ombygging til hotell. Byantikvaren motsatte seg ikke riving av bygget. På bakgrunn av dette ble det søkt om riving av bygningen for å kunne oppføre et nytt hotellbygg.

Søknaden omfatter ny bebyggelse som skal benyttes til hotellformål. I tillegg til 212 hotellrom vil bygget inneholde areal for nødvendige støttefunksjoner som resepsjon, restaurant med tilhørende kjøkken, barer, konferansesenter, varemottak, tekniske rom, parkering m.m. Formål hotell er i henhold til gjeldende regulering for felt A.

Bygningsvolum

Volumet består av en base over tre etasjer, med en delvis inntrukket fjerde etasje, samt et overliggende volum som strekker seg fra og med plan 5-11 og en delvis inntrukken 12. etasje. De inntrukne partiene er med på å markere volumet i møte med terrenget, samt omkringliggende terrasse. Bærekonstruksjoner utføres i plasstøpt betong, prefabrikkert betong og stål konstruksjoner.

Fasader og Materialer

Fasader vil bestå av platekledning i metall med en vertikal orientering. De inntrukne partiene i plan 4 vil ha et kontrasterende materiale til den øvrige fasaden. Materialer på hotellets østre fasader vil få en mer nøytral utforming og fargesetting, tilpasset kontorbygg i øst (Økern Portal felt B). Det er gjennomført en vurdering av omkringliggende bygningsmasse og fargepalett, som grunnlag for fargesetting av hotellets fasader. Området domineres av bebyggelse i gråtoner med lite variasjon. Hotellets platekledning foreslås derfor med en rødlig tone, som vil bidra til at bygningen fremstår med en sterk egenidentitet, samtidig som bygningsvolumets størrelse er avstemt med øvrig omkringliggende bebyggelse. Fargepalett med eksakte fargekoder vil utvikles videre i prosjekteringen i samråd med leietaker, byggherre, og fasadeleverandører.

Tak er vurdert som del av byens taklandskap og behandles som en del av tiltakets samlede arkitektoniske uttrykk. Teknisk anlegg som heisoppbygg og ventilasjonsanlegg er integrert i den arkitektoniske utformingen. Takterrasser med rekkverk utformes som en integrert del av taklandskapet. Det etableres grønt tak på takflater.

Innhold og arealdisponering

Hotellet består av 12 etasjer, hvorav 5.-12. etasje består av 212 hotellrom med tilhørende fasiliteter, samt servering/ bevertning på plan 12 med tilhørende takterrasse. Hotellets inngang og resepsjon etableres i areal i 4. etasje på bakkeplan mot nord. I tillegg etableres bar og restaurant med tilhørende uteservering, kjøkken og støttefunksjoner.

Driftsavdelingen, toalettanlegg, treningsrom m.m. er lagt til plan 3. Disse funksjonene er i hovedsak plassert ut mot fasade i sør og vest, med utsyn til aktivitetsparken og med gode dagslysforhold. Driftsavdelingen er forbundet med underliggende sykkelparkering og garderobeanlegg, via heis og trapp i umiddelbar nærhet. Det er i tillegg lagt til rette for direkte utgang til en terrasse i sør. Driftsavdelingen består av diverse kontorarealer, møterom, kantine, verksted og støttefunksjoner.

Plan 2 består av tekniske rom, bil- og sykkelparkering med tilhørende garderober, samt konferanseavdeling med tilhørende støttefunksjoner som anretningskjøkken, oppvask, møbellager med mer. Konferanseavdelingens vrimleareal strekker seg fra hotellet og inn i kontorbygg A (felt B). Den lille høydeforskjellen mellom byggene tas opp i en bred trapp og en rampe langs veggen i sør. Vrimlearealet har flere takvinduer fordelt i det som på plan 4 er å anse som hotellets bakgård. Fra konferanseavdelingen og vrimlearealet på plan 2 kan man benytte seg av heis eller trapp for å komme seg til de øvrige etasjene. En av trappene vil være et tydelig element i rommet, og er ment å skape en visuell kobling til restauranten plan 4.

Plan 1 består i hovedsak av bilparkering, tekniske rom, varemottak og avfallshåndtering, samt øvrige driftstekniske arealer. Plan 1, 2 og 3 er helt eller delvis under terreng.. Parkeringskjeller i plan 1 felt A vil ha atkomst via parkeringskjeller i vertikalnivå 1 (felt B). Det etableres bilheis mellom plan 1 og 2. Parkering, sykkelparkering, garderober tilhørende sykkelparkering, varemottak og tekniske anlegg under terreng er innenfor bestemmelsesgrense som vist på plankartet.

 

Plansak hos PBE.