Si din mening om Økern Torg

Eiendoms- og byfornyelsesetaten foreslår å omregulere Økern Torgvei 6 m.fl. fra torg, turvei/skiløype til bolig, forretning, bevertning, skole, barnehage, grønnstruktur og tilhørende samferdselsanlegg. Hensikten med planen er å transformere planområdet til et nytt boligområde med fire boligkvartaler, ca. 900 nye boliger, ny ungdomsskole med flerbrukshall, barnehage, samt en ny park på 40 daa.

Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 21.06.2021 – 13.09.2021. Det kom inn 152 bemerkninger. Etter en omfattende medvirkningsprosess og et tett samarbeid med relevante aktører har planen endret seg i den grad at den utløser et nytt offentlig ettersyn.

Økern torg reguleringsformål.

Si din mening her

Det er mulig å sende inn din mening frem til 08.08.2022

Plan og bygningsetatens vurdering og foreløpige konklusjon

Vi mener planen har et godt hovedgrep, med tydelig organisering og god formgivning. En stor sentral park og torgdannelser med aktive fasader gir muligheter for rekreasjon og urbant liv. Boligkarréer med tårnbygg blir et spennende tilskudd til byen og tilrettelegger for godt naboskap på Økern. Skole- og barnehageanlegget med flerbrukshall har mange fine kvaliteter som styrker aktivitetstilbudet i området og bidrar ytterlig til at planområdet vil bli et samlingspunkt på Økern.

Siden forrige høringsrunde har parken blitt større og er nå i tråd med overordnede føringer, og er sikret med tidlig opparbeiding. Samtidig har arealet for boligdelen krympet. Dette gir færre boliger, men også smalere tverrforbindelser og mindre gårdsrom. Vi mener spesielt tverrforbindelsene er for smale og medfører dårligere bokvalitet for tilstøtende leiligheter.

Skole- og barnehagetomten har blitt flyttet østover og forlenget noe mot sør. Dette har gitt rom for felles parkeringsløsning mellom skole/barnehage og de to nordligste boligfeltene. Planforslaget medfører en liten trafikkøkning, men den blir jevnere spredt utover uken og andelen tungtransport reduseres. Finmaskede interne forbindelser, samt tilrettelegging for gående, syklende og kollektivreisende, gjør at trafikksituasjonen totalt sett forbedres.

Plan- og bygningsetaten mener endringene har styrket planforslaget, men det er fortsatt noen punkter som må endres før politisk behandling. Sydfasader på felt 4 er utsatt for både luftforurensning og støy. Vi mener det er kritikkverdig at det åpnes for avvik fra kommuneplan 2015 på hele 75 % av leilighetene her. Bygningen i felt 1 mot nordøst er for høy mot tilgrensende eiendommer.

Plan- og bygningsetaten anbefaler derfor planen med forbehold om at:

  • alle planlagte boliger sikres med tilfredsstillende luftkvalitet og skjerming mot støy
  • tverrforbindelsene fra Økern Torgvei sikres med større bredde
  • byggehøydene i felt 1 reduseres mot nord og nordøst
Overgangen mellom planområdet for Økern Torg og Lørenbanen idrettsarena
Illustrasjonsplan Økern Torg 2022