Illustrasjon av skole, park og boliger på Økern Torg

Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) er Oslo kommunes sentrale eiendomsutvikler. Som en del av denne virksomheten skal de klargjøre kommunale tomter for salg og/eller ulike kommunale behov. I forbindelse med at virksomheten på Økern torg ble planlagt avviklet mottok EBY en politisk bestilling på å utvikle området med nye boliger. EBY gjennomførte i den forbindelse en åpen arkitektkonkurranse for å undersøke mulighetene for transformasjon av tomta.
Ghilardi+Hellsten Arkitekter vant denne konkurransen, og ble på grunnlag av dette engasjert med formål om å utarbeide en endelig reguleringsplan.

En ny Veiledende plan for offentlige rom vedtatt i 2016 ga føringer om å regulere et nytt friområde på 25 daa – «Hovinparken» (arbeidstittel) – i planområdet. Dette førte til et samarbeid mellom EBY, Bymiljøetaten (BYM) og Vann- og avløpsetaten (VAV) om utformingen av en blå-grønn struktur der tidligere fuktdrag i retning nord-sør gjenåpnes og overvann samles for å skape et gjennomgående vannsystem sentralt i utbyggingsområdet. Dette for å tilfredsstille kommunale krav om at minst mulig overvann tilføres nedstrøms infrastruktur og at overvannet utnyttes som opplevelseselement og ressurs.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for:

  • et trygt og bilfritt boligområde med ulike boligtypologier i en kvartalsstruktur langs Økern Torgvei. Det planlegges for ca.1 000 boliger, inkl. eventuelle studentboliger og boliger i omsorg+ prosjekt eller sykehjem
  • sikre offentlige forbindelser med tilhørende torg og møteplasser både gjennom bolig og skoleanlegg. Det planlegges for tre gatetun øst-vest og to diagonale forbindelser
  • ny skole og barnehage gunstig plassert sammen langs en bilfri, nord-sydgående grønnstruktur. Det planlegges for barnehage med opptil 12 avdelinger og ungdomsskole med 840 elever sikre opparbeidelse av et 25 daa stort grønt parkdrag med turvei D2, bekkeåpning og åpne overvannsløsninger som skal betjene et større nedbørsfelt

Dagens situasjon

Økern Torg i 2020. FOTO: Ghilardi + Hellsten Arkitekter & EBY

Illustrasjonsplan

Illustrasjonsplan for Økern Torg. Ill. Ghilardi + Hellsten Arkitekter & EBY

Illustrasjon fra sørvest

Ill. Ghilardi + Hellsten Arkitekter

Hovinparken

Hovinparken. Ill. Ghilardi + Hellsten Arkitekter & EBY

Hovinparken vil bli en ny sentral park på 25 daa som kobler seg på den grønne ringen og avgrenses av skoler i nord og syd og boliger i øst og vest. Gjennom friområdet går turvei D2. I tillegg skal Refstadbekken gjenåpnes og integreres som et viktig parkelement.

«Infiltrasjonspark»: Parken skal tilrettelegge for fordrøying av vann fra planområdet og hele det ovenforliggende nedbørsfeltet. Flomveier, samt eksisterende Overvannsledninger (OV) som kan åpnes, skal føres ut i park. Gjennåpning av Refstadbekken skal integreres som et viktig parkelement. Parkens identitet foreslås bygget opp under temaene «infiltrasjonspark» (funksjonalitet) og «øylandskap» (estetisk og opplevelsesmessig).

«Øylandskap»: Parken skal ha store vegetasjonsfelt som regnbed med utforming som sikrer at funksjonaliteten oppnås. Sammen med mer åpne aktivetssoner skal disse feltene danne «øyer» mens det overskytende areal (mellomrommene) danner stiforbindelsene. «En hovedøy» – en skålformet terrengform, skal anlegges sentral for å tidvis ta større oppsamling av vann. På «tørre dager» er denne tenkt brukt til lek og aktiviteter. Skålformen kan ha maksimum diameter 60,0 meter og areal 2500 m2 og minste avstand til nærmeste bebyggelse skal være 12,0 meter.

Hovinparken vil bidra svært positivt til området stedsutvikling, og hvis det gjøres riktig bli en attraksjon for byen og skape stolthet blant innbyggerne.

Skole og barnehage

Skole og barnehage på Økern torg. Ill. Ghilardi + Hellsten Arkitekter & EBY

Det planlegges for barnehage med 8 – 12 avdelinger og ungdomsskole med 840 elever. Ny skole og barnehage er gunstig plassert langs en bilfri, nord-sydgående grønnstruktur.

Skole- og barnehageanlegg skal være en lav, horisontal struktur i grøntdraget. Dette fordi anlegget skal være en del av det store grøntdraget og være en åpen og inviterende struktur uten bakside eller forside. Bygg og uterom er derfor sikret i bestemmelsene som terrasseringer i terrenget fordelt på to nivåer; et øvre terrassenivå med direkte atkomst inn fra vei i nord og et nedre nivå som ligger på nivå med parken. På øvre nivå tillates også mindre frittstående bygg – paviljonger – der det anbefales funksjoner til sambruk. Utearealer på begge nivåer skal være parkmessig opparbeidet for å sikre god kobling til tilstøtende friområde.

Boligbebyggelse

Boliger på Økern torg. Ill. Ghilardi + Hellsten Arkitekter & EBY

Boligbebyggelsen består av fire kvartaler, som har en hensiktsmessig og robust størrelse for ulik bruk, med offentlige funksjoner, attraktive boliger og effektiv tomteutnyttelse tilrettelegging spesielt for barnefamilier. Strukturen gir klart avgrensede gårdsrom som er godt tilpasset barnefamilier og blir en god kontrast til den store offentlige parken utenfor.

Boligbebyggelse i kvartalsstrukturer er i hovedsak strukturert med tanke på å oppnå best mulig støyforhold på fasade og felles uteoppholdsarealer. Det har vært ønskelig å ‘aktivisere’ gateløpet i Økern Torgvei med forhager, trerekker, buffersone og sykkelfelt i begge retninger. Ny bebyggelse er lokalisert på planområdet slik at det oppnås gode utearealer med varierte kvaliteter til forskjellige tider av døgnet, med best mulige solforhold på takhager og slik at endringene medfører minst mulige konsekvenser for naboeiendommer i nord og øst. Åpninger og portaler i
boligkvartalene bidrar til å aktivisere plassrom og forenkler ferdsel for myke trafikanter. Tomten har bratt terrengstigningen fra kote +98 til +117, hvor den nye bebyggelsen og tverrforbindelser kobler parken til Økern Torgvei.

Kombinasjonen av base- og tårntypologi tilrettelegger for en gjennomgående og solid struktur i basen, hvor tårnene fremheves med særegne kvaliteter og potensial for variert og fremragende arkitektur. På k+117.0 skal det anlegges takhager i alle kvartaler. Plassering av tårn er regulert inn slik at man på dette nivået sikrer utsyn ut og mellom kvartalene og at man vil kunne oppleve alle takhagene som en stor felles park. Bebyggelsen forholder seg til angitte maksimum høyder i overordnede planer og vil i liten grad skape negative skyggevirkninger på omkringliggende bebyggelse.

Saksinnsyn