Økern Sentrum: Plan- og bygningsetaten vurderer høyere utnyttelse enn overordnede planer

I den pågående debatten om utviklingen av Økern Sentrum har det oppstått spørsmål om byrådets ønske om en utnyttelse som er vesentlig høyere enn det som er fastsatt i overordnede planer for området.

I svar på dette spørsmålet har Plan- og bygningsetaten (PBE) uttrykt at de anser utnyttelsen i Kommunedelplan 15 (KDP15) for Økern fra 2004, med en utnyttelse på 250% BRA (bruksareal), som relativt lav. Dette synet tar hensyn til ønsket om fortetting rundt kollektivknutepunktet. PBE signaliserer derfor at de sannsynligvis vil anbefale en høyere utnyttelse enn det som er fastsatt i KDP15. Dette begrunnes blant annet med Økerns nye rolle som et nytt bysentrum i tråd med Kommuneplanens arealdel fra 2015 og Strategisk plan for Hovinbyen fra 2018.

I Kommuneplanens arealdel fra 2015 er områdeutnyttelsen satt til 125% BRA, som gir en tomteutnyttelse på mellom 200% og 400% BRA avhengig av andelen bolig. For det sentrale Økern tatt i betraktning utgjør dette, med hensyn til utearealnormen og andre hensyn, en gjennomsnittlig tomteutnyttelse på rundt 350%.

Den økte utnyttelsen som PBE vurderer å anbefale, tar sikte på å imøtekomme behovet for fortetting og utnyttelse av Økern Sentrum som et knutepunkt for kollektivtransport. Samtidig skal det tas høyde for områdets rolle som et nytt og dynamisk bysentrum.

Det gjenstår å se hvordan byrådet vil vurdere PBEs anbefaling om en høyere utnyttelse, og hvordan dette vil påvirke den videre utviklingen av Økern Sentrum. Diskusjonen om balansen mellom fortetting, bærekraft og opprettholdelse av gode bomiljøer vil fortsette å være sentrale temaer i planleggingsprosessen.

Plan- og bygningsetaten undersøker alternativer til høy utnyttelse i Økern Sentrum og Østre Aker vei 25

PERSPEKTIV BYLIV

Plan- og bygningsetaten (PBE) i Oslo har utarbeidet alternative planforslag som bryter med øvre tillatt utnyttelse i overordnede planer for både Økern Sentrum og Østre Aker vei 25. Disse alternative forslagene er utviklet som en del av en offentlig høring for å undersøke om den høye utnyttelsen i det private innsendte planforslaget kan kombineres med andre viktige kvaliteter og forhold som PBE ønsker å sikre i planen. Det er viktig å merke seg at disse alternativene ikke automatisk anbefales som endelige planforslag.

Når det gjelder utarbeidelse av et planalternativ med vesentlig lavere utnyttelse og mer i tråd med overordnede føringer og andre løsninger, vil dette kreve et helt annet planforslag. Det er ikke PBEs oppgave eller kapasitet å utarbeide et slikt alternativ, da deres ansvar i denne saken er å behandle det private innsendte detaljreguleringsforslaget.

Planarbeidet for Økern Sentrum startet opp i 2019, og det var en prioritet fra Oslo kommune å gjennomføre en ny planlegging for området som avvek fra den tidligere vedtatte planen som hovedsakelig innebar et stort kjøpesenter. Planarbeidet ble startet selv om det private planinitiativet viste en høyere utnyttelse enn det som var angitt i overordnede planer for området. De overordnede planene er generelt av en svært overordnet karakter når det gjelder utnyttelse, og det er nødvendig å utforske og undersøke dette nærmere gjennom detaljplanlegging.

Ettersom Økern Sentrum er angitt som et nytt bysentrum, ønsket man å nøye vurdere en høyere utnyttelse i området.

Etter offentlig ettersyn og i samråd med PBE har forslagstilleren tatt hensyn til bekymringene og innspillene som ble fremmet angående den for høye utnyttelsen og bygningshøydene i planforslaget. Det reviderte planforslaget, som ble mottatt av PBE den 15. mai 2023, har en lavere utnyttelse enn den opprinnelige planen. Det reviderte planforslaget vil nå bli behandlet og vurdert av PBE før det endelig sendes til politisk behandling.

PBE har også fremsatt et alternativt planforslag for Østre Aker vei 25 med en bygningshøyde på 42 meter i tråd med det politiske høyhusvedtaket og basert på forslagstillerens konsekvensutredning. Dette skyldes at PBE ikke har oppgave eller kapasitet til å konsekvensutrede og utarbeide et vesentlig annerledes planforslag enn det forslagstilleren har presentert.

 

Det gjenstår å se hvordan det reviderte planforslaget og de alternative planforslagene vil bli vurdert videre av PBE og politiske organer.

 

Saksinnsyn – svar på spørsmål til byrådet fra Riekeles (V) datert 23.05.2023, saksnr. 201908559-548