Bevarer høyblokken på Økern

Til tross for tidligere meldinger om at høyblokken er utdatert og ikke mulig å transformere har nå eierne av Økern Sentrum valgt å beholde høyblokken på Økern i sitt nyeste planforslag som de jobber med.

Forslagsstiller: Økern Sentrum ANS har valgt å bevare høyblokken. Resten av senteret er paviljongstruktur som ble diskvalifisert for bevaring i prosessen med utvikling av byromstrukturen.

Etaten er enig i at bevaring av høyblokken og gjennomføring av bekken er identitetsskapende, men lurer på hvilke andre arkitektoniske virkemidler forslagsstiller har tenkt å bruke for å plassere Økern på kartet?

Forslagsstiller: Temaet er med i våre diskusjoner, og de har bl.a. en ide om «fossen på Økern» som tilsvarer «fontenen på Youngstorget». Prosjektteamet har ikke begynt med arkitekturform, men har en ambisjon om tidløs eleganse. Bebyggelsesstrukturen det legges opp til vil i seg selv gi bilder av byen for folk flest, og det er nettopp dette forslagsstiller ønsker for Økern; de går for de klassiske idealene.

PBE har allerede gitt en del tilbakemeldinger vedrørende mobilitetshuben, både dokumentasjonsog utredningskrav ifm planforslaget, og vil ta den med oss i samråd mellom oss og Ruter. Etaten har også tatt opp mobilitetshuben med Statens vegvesen og melder om deres bekymring for trafikkavvikling på mateveiene til hovedveisystemet og kapasitet i kryss som de ønsker dokumentasjon på ifm planforslaget.

Forslagsstiller: Mobilitetshuben har vært i prosjektet lenge, og forslagsstiller ser ikke på den som kun en garasje for EL-busser, men et morgendagens svar på fremtidens mobilitet.
Både Swecos og Ruters v/Multiconsult utredninger vil kaste lys over både regional og lokal busstrafikk inn til mobilitetshuben, og problemstillinger knyttet til trafikkavvikling på riksveinettet. Dokumentasjonen vår vil bli omfattende.

Dette fremkommer av et referat fra møte Økern Sentrum har hatt med arkitekter og Plan- og bygningsetaten.

Lese hele referatet her.