Opprettholder Innsigelse til Detaljregulering for Økernsentrum

Statsforvalteren i Oslo og Viken har besluttet å opprettholde sin innsigelse til detaljreguleringen for Økernveien 145 m.fl. Dette kommer etter en grundig vurdering av endringene i planforslaget og bekymringer knyttet til støyutfordringer og boligkvalitet i området.

Bakgrunn

Statsforvalteren fremsatte innsigelse til planen den 13. juni 2022, med hovedgrunnlag i at planforslaget ikke var i samsvar med støyretningslinje T-1442. Et møte ble avholdt den 13. desember 2022, hvor representanter fra Statsforvalteren, kommunen, forslagsstilleren og plankonsulenten drøftet innsigelsen.

I de siste endringene i planforslaget er det gjort forsøk på å imøtekomme Statsforvalterens innsigelse ved å kreve dempet fasade for opptil 20 % av boligene i planområdet, med unntak av felt 5 (høyblokken) som krever dempet fasade for alle boligene på grunn av bevaringshensyn.

Statsforvalterens vurdering

Statsforvalteren har nå nøye vurdert endringene i planforslaget. De mener at de nye bestemmelsene gir bedre retningslinjer for støy enn tidligere høringsforslag, men mener det fortsatt er rom for forbedringer. Blant bekymringene som fremheves, er muligheten for gjennomgående hjørneleiligheter, høyhusenes påvirkning på sol- og vindforhold, og behovet for å redusere antall støyutsatte boliger ytterligere. Statsforvalteren påpeker også at planforslaget ikke klargjør tilstrekkelig hvordan støyproblemer skal løses med hensyn til ønsket utnyttelse av området og de begrensningene som er fastsatt i bestemmelsene.

Statsforvalteren opprettholder innsigelsen

Statsforvalteren i Oslo og Viken opprettholder innsigelsen mot planen og mener at den fortsatt ikke er i samsvar med støyretningslinje T-1442/2021. De ønsker at antallet boliger som skal løse støyproblemer med dempet fasade, begrenses ytterligere. Selv om de ikke gir detaljerte forslag til hvordan dette skal oppnås for hvert enkelt område, mener de at kommunens forslag til forbedringer kan være et godt utgangspunkt. De foreslår også at en nedskalering av høyhus kan være en løsning for å redusere antall støyutsatte boliger.

For høyblokken (felt 5), som er av spesiell interesse på grunn av kulturarv, mener Statsforvalteren at den ikke bør reduseres i størrelse, men at bestemmelsen om støyreduksjon må være tydeligere. Statsforvalteren vil at samtlige boliger i blokken skal ha privat uteoppholdsareal med balkong, og at det ikke tillates ettromsboliger med dempet fasade.

Statsforvalteren i Oslo og Viken ser frem til å motta et revidert forslag som bedre svarer opp deres innsigelse.