Flerbrukshall og barnehage kastes ut av prosjektet i Sinsenveien

I Sinsenveien 29-31-33 ble det planlagt å rive de tre gamle murhusene og sette opp en ny større boligblokk som i tillegg skule huse flerbrukshall og barnehage. Tidligere skrev vi om flerbrukshallen som henger i en tynn tråd, nå ser det ut til at Oslo kommune ved Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap mener at det ikke er behov for barnehage i nytt bygg. Det vil si at barnehagen som allerede ligger på tomten blir borte og ikke erstattet av ny.

Fra brevet:

Vår vurdering av behov
Med bakgrunn i de nyeste befolkningsprognosene fra oktober 2017 og vår behovsvurdering, vurderer vi at Bydel Grünerløkka totalt sett ikke vil ha behov ha for ytterligere barnehagekapasitet før etter 2024. I vurderingen er estimert boligvekst og allerede planlagte kommunale og private prosjekter med barnehage tatt med i beregningen. Derimot er det i Løren-Hasleområdet noe underkapasitet i dag, det samme har Refstadområdet, som ligger vest for Lørenområdet. Det er i utgangspunktet ikke ønskelig med nedtak i barnehagekapasiteten, ei heller at barnehageformål blir omregulert. Samtidig er det, av driftsmessige hensyn, ikke ønskelig med barnehager på mindre enn fire avdelinger.
Etaten viser til at det er planlagt flere barnehager i nærområdet. Bestillerenheten har gjort en behovsvurdering i området med utgangspunkt i antall boliger og antall barnehageavdelinger som er planlagt i Hasle-Lørenområdet, og kommet frem til at det er sikret for lite barnehagekapasitet i dette området. Samtidig er det under planlegging en betydelig økning i barnehagekapasiteten i kommunal regi i nærliggende områder.

Ettersom planområdet ikke har tilstrekkelige arealer til både boliger og en 4-avdelings barnehage, og et forholdsvis lavt antall boliger, og det foreligger planer om kapasitetsutvidelser i bydelen, mener vi prosjektet kan gå videre uten barnehage.

Plantegning med flerbrukshall

Barnehage i Gregers kvaratal

Det ser ut til at det planlegges for ny barnehage i Gregers kvartal som ligger i Lørenveien 51 og Lørenvangen 14. Denne barnehagen blir bygd tett inntil eksisterende barnehage, FUS brødfabrikken. Foreløpige tegninger ser ut til at barnehagen ikke oppfyller PBE’s krav til solbelyste utearealer. Her er heldigvis PBE på saken for å sikre nok sol til utearealene. Les mer om Gregers Kvartal saksgangen her.