Si din mening om planforslagene for Lørenbanen

Undervisningsbygg Oslo KF foreslår å omregulere Løren idrettspark fra samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – fortau og friområde – turvei/ skiløype til idrettsanlegg, torg og friområde.
Hensikten med forslaget er å legge til rette for ny flerbrukshall og ishall, flere utendørsbaner og at Refstadbekken kan åpnes gjennom området. Forslagsstiller fremmer to alternativ der forskjellen
mellom alternativene er plassering av ny flerbrukshall. Plan- og bygningsetaten anbefaler planforslagets alternativ 1 med forbehold om at gesimshøyde for flerbrukshall reduseres og løsning for overvann revideres.

Si din mening!

For å lese dokumenter i saken og komme med din mening om forslagene, gå til innsyn.pbe.oslo.kommune.no/

Fristen er 24.08.2020

Legger frem to alternativer

Det er lagt frem to alternativer for Lørenbanen. Begge innebærer økt kapasitet på fotballbanen, utendørs hockey/fotballbinge, 60 meter, flerbrukshall og åpning av Refstadbekken. Det ser ut som om den populære tufteparken for utendørs trening med egenvekt er fjernet i begge alternativene.

Alternativ 1

Alternativ 2

Planforslag til offentlig ettersyn

Tidligere sak:

Planlegges for ny flerbrukshall ved Lørenbanen