Forslagene til Den grønne ringen

Du har kanskje sett på stasjonen til Løren T-bane at det har kommet opp plankart og tegninger for Den grønne ringen. Det er tre arkitektkontor som har jobbet med å planlegge for en stor turvei som skal gå gjennom Hovinbyen. Den grønne ringen er en 6,5 kilometer lang turvei med parker, bekker og flere elementer.

Arkitektene i Fabel, Snøhetta og 3RW/NORD har nå levert sine forslag til hvordan Den grønne ringen kan være med på å skape en identitet for Hovinbyen. Det blir mer grønt og flere turveier. Noe som er sårt etterlengtet i et område som har vært preget av industri og motorvei.

Til politisk behandling

Forslagene er sendt over til politisk behandling. Det har kommet inn mange uttaleleser under den offentlige høringen.

I prinsipp og handlingsprogrammet for Den grønne ringen står det følgende om»våre» områder.

Løren

Eksisterende situasjon Løren. Foto: PBE

Eksisterende situasjon

Løren har kommet langt i utviklingen til et bymessig boligområde. Området består hovedsakelig av nyere blokkbebyggelse med innslag av handel i første etasje, samt noen rekkehus, næringsbygg og overflateparkering i den nordlige delen. Det er høy byggeaktivitet i området, som gjør deler av Den grønne ringens planlagte trasé utilgjengelig. Den kommunale eiendommen som skal bli Løren aktivitetspark brukes i dag til riggområde for byggeprosjektene rundt. Det er mange brikker som skal på plass med pågående byggearbeid og planog byggesaksbehandling, og det kan bli nødvendig med en midlertidig trasé i en kortere periode.

Føringer fra VPOR Løren og Økern

Lørenveien er angitt med 20 m bredde og skal være strøksgate med aktive fasader på begge sider. I krysset mellom Lørenvangen og Lørenveien skal det anlegges et torg. En bred, grønn gang- og sykkelforbindelse mellom Lørenveien og Dag Hammarskjølds vei forbinder Løren Aktivitetspark og Pensjonsparken. Over Dag Hammrskjølds vei, mot Løren skole og Hovinparken, anbefaler VPOR en lysregulert, trygg krysning i gateplan. Løren Aktivitetspark (7-9 daa.) skal både tilby soner for fysisk og arealkrevende aktivitet, aktiv lek og ballaktivitet, samt rolige soner med sitteplasser, og skal samlokaliseres med en flerbrukshall. Pensjonsparken (2 daa.) skal tilby rekreasjon og lek.

Prinsipper for utforming og utvikling

I handlingsprogrammet er det et mål å gjennomføre midlertidig merking av Den grønne ringen i 2020, og det kan bli behov for en midlertidig trasé i en kortere periode i Lørenvangen. Det er mangel på aktivitetstilbud i området, spesielt for ungdom. På kort er det derfor er en sterk anbefaling å etablere et midlertidige aktivitetstilbud på eiendommen som skal bli Løren aktivitetspark. Hovedfokuset på Løren bør imidlertid være å sikre Den grønne ringens kvaliteter og få opp Den grønne ringens permanente utforming raskt. Ettersom flere detaljreguleringer og VPOR Løren og Økern kom før Den grønne ringen ble etablert som grep, er det et behov for å oppdatere føringer for utforming i området, spesielt i Lørenveien. Handlingsrommet for grønnstruktur i Lørenveien er begrenset av det smale gatesnittet og infrastruktur i bakken. For å frigjøre areal til grønt vurderes derfor enveiskjøring i denne delen av Lørenveien. Det må også tenkes kreativt om vertikal eller lavere beplantning for å skape et tydelig grønt preg.

 

Økern

Eksisterende situasjon Økern. Foto: PBE

Eksisterende situasjon

Økernområdet er uoversiktelig, og bærer preg av å være under transformasjon, med en blandet karakter og bruk. Det er utflytende næringsbebyggelse på Økern Torg med flere frukt- og grønt
grossister. Kommunen eier en eiendom som er ubebygd. I tillegg er det både skole, barnehage og sykehjem i området, og noe ny boligbebyggelse. Økernparken er et fint grøntområde, med stigende terreng opp mot Økernhjemmet, hvor man har utsikt over Økern. Turvei D2 går gjennom området fra Ensjø og nordover mot Bjerke og Marka, og kopler seg på turvei D3 til Risløkka. Broen over Dag Hammarskjølds vei er en viktig forbindelse til Løren skole. Flere bevaringsverdige bygg tilfører området identitetsskapende kvaliteter. Løren skole, bygget i 1890 og utvidet mellom 1910 og 1930-tallet, er et vernet etter plan- og bygningsloven. Økernhjemmet, fra 1955, er tegnet av arkitektene Sverre Fehn og Geir Grung og er oppført på gul liste.

Føringer fra VPOR Løren og Økern

Hovinparken, som skal lokaliseres på Økern torg, skal bli områdets hovedpark, med store grønne landskapsarealer og med mulighet for ulike aktiviteter for varierte målgrupper og både rolige og aktive soner. VPOR foreslår at rom for etablering av torgplass for salg av sesongvarer integreres i parken. Refstadbekken skal gjenåpnes, og VPOR foreslår også vannspeil/fordrøyningsareal for Refstadbekken i parken. Det anbefales lysregulert, trygg krysning i gateplan over Dag Hammarskjølds vei til Løren

Prinsipper for utforming og utvikling

På Økern anbefales det å jobbe med en utvikling i to faser. I påvente av regulering og permanent opparbeidelse av Hovinparken og fremtidig bebyggelse, bør det gjennomføres test-prosjekter for å utforske hva som bør inn i Hovinparken. Den kommunale eiendommen ved siden av Løren skole kan være egnet til dette frem til bruken av eiendommen er avklart. På kort sikt anbefales det også å gjennomføre aktiviteter og mindre tiltak for å aktivisere Økernparken. Mangfoldet av aktører i området gir mange muligheter for medvirkning og involvering. Kombinasjonen av barnehage, skole og sykehjem gir muligheter for å få til generasjonsblandede aktiviteter. Et samarbeid med frukt- og grøntgrossistene kan for eksempel utforske hvordan frukt og grønt-tradisjonen kan få sin plass i den fremtidige Hovinparken. I tillegg er det potensiale for å utforske hvordan vann kan bidra til å styrke identiteten i området. I Hovinparken skal det både være bekk og vannspeil, og den kommunale, ubebygde tomten kan være egnet til å teste ut og eksperimentere med overvannsløsninger.

 

Mer om den grønne ringen

Prinsipp og handlingsprogram for den grønne ringen_til politisk behandling

Oppsummering ressursgruppemote ved høring

Arkitektnytt – Lave ambisjoner i Hovinbyen

Fabel Arkitekter – Den grønne ringen i Hovinbyen

Byplan Oslo Magasin – Den grønne ringen blir tyydeligere