Si din mening om prosjektet i Lørenvangen 25

I Lørenvangen 25 ligger i dag Mekonomen bilverksted. Resten av bygningen er fraflyttet. OBOS ønsker nå å få utviklet tomten for å bygge boliger. Men de er uenige med Plan- og bygningsetaten om det skal bygges barnehage på tomten.

Det diskuteres også fra PBE at byggene passer dårlig inn mot de eldre rekkehusrekkene som ligger på nordsiden av tomten.

Nå er mulighet for naboer og andre interessenter å si sin mening til planene.

Bemerkninger sendes til: post@lilleark.no

Du kan lese saksdokumentene og se stedanalyse her: innsyn.pbe.oslo.kommune.no/sidinmening/main.asp?idnr=2019127904

Si din mening!

Tomten som ønskes omregulert til bolig er Lørenvangen 25. Her sett fra flyfoto.

Forslagsstillers tekst

Lørenvangen Utvikling AS ønsker å regulere to boligblokker på hhv. 6/8 etasjer og 10 etasjer i nord-syd retning på eiendommen. Bebyggelsens høyder tar opp overgangen mellom bebyggelsen i Økern Portal og bebyggelsen langs Lørenvangen. Boligblokken mot vest viderefører høyder fra reguleringsplanforslaget i Peter Møllers vei 22, som har 6 og 8 etasjer.

Boligblokken mot øst er illustrert i 10 etasjer, som en megler mot bebyggelsen som er under oppføring der (Økern Portal).

Plasseringen av byggene gir åpenhet og luft mot rekkehusområdet i nord, og viderefører sammenhengen med Lørenvangen 23.

Her er etasjehøydene senket i forhold til reguleringen, og det er laget en 10m bred og 2 etasjer høy åpning gjennom bebyggelsen for å gi god tilknytning til dette området.

De to byggene mellom Gartnerkvartaler, Gartnerløkka og Økern Portal ønsker OBOS å bygge. Ill. Lillestrøm Arkitekter

Plan- og bygningsetatens kommentar

Forslagsstiller har tidligere sendt inn planinitiativ, men avsluttet saken grunnet behovet for barnehage på tomten (se saksnummer 201513814).

Forslagsstiller ønsker ikke å inkludere barnehage i prosjektet, da de anser planområdet som lite egnet til å kombinere både barnehage og bolig.

Bestillerenheten for barnehage ved Byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap uttalte i desember 2018 at det fremdeles er behov for flere barnehageplasser i området, men at omfanget er nedjustert.

Forslagsstiller ber om en avklaring av om det fortsatt er nødvendig med barnehageutbygging i Lørenvangen 25. Se PBEs vurdering under 4.1.1.

4.1.1 Plangrepet må endres til å inkludere en barnehage på minimum fire avdelinger

PBE har tidligere vurdert at planområdet egner seg for en barnehage på 8-10 avdelinger.

Det er fortsatt behov for flere barnehageplasser i området, men antallet er noe nedjustert.

I brev fra Bestillerenheten for barnehager fra 04.12.2018, bes det om at planområdet sikres en barnehage på fire avdelinger. Dette er derfor en forutsetning for videre boligutbygging.

Barnehagen bør ha en skjermet beliggenhet på tomten, og må være sikret nok sol og uteoppholdsareal. Kravet til uteareal for barnehager er 24 m2 per barn, og en fireavdelingsbarnehage skal ha plass til opptil 72 store barn, noe som utløser et krav om 1 728 m2.

For å sikre at det blir nok uteoppholdsareal for barnehagen anbefaler vi at plangrepet reduseres til ett bygg, som plasseres i vestlig kant for å ramme inn Lørenvangen. Østsiden av planområdet brukes til uteoppholdsareal og knyttes til den grønne ringen.