Referat fra bemerkningsmøte – Lørenvangen 22 – Peter Møllers vei 13

I november i fjor kom plan-prosjektet for Lørenvangen 22 og Peter Møllers vei 13 ut på offentlig høring. Nå har forslagsstiller (Orkla og Selvaag) sammen med Plan og bygningsetaten (PBE) gått gjennom alle bemerkningene. Det kom inn 55 uttalelser i forkant av møtet.

Lørenvangen 22 sett mot sør øst, barnehage til venstre. Illustrasjon EVE

 

Samlet konklusjon

PBE vil trekke frem at mange av de 43 naboene som har sendt inn bemerkninger påpeker at planforslaget har så pass høy utnyttelse og fremstår så lite attraktivt at de vil vurdere å flytte fra Løren dersom forslaget realiseres.

Dette er et område som har blitt sterkt utbygget de siste 7-10 årene, og tettheten er høy. Det er flere av bygningene som har blitt veldig høye, og det er mange grå flater. Bydelen har behov for lavere bebyggelse og boliger som familier ønsker å bo i over tid, slik at det ikke blir gjennomfartsboliger, men gir mer stabilitet i beboermassen. Dette vil gjenspeile om man har oppnådd en god tilrettelegging for trivsel i området.

Forslagsstiller og PBE er uenige om maksimal bygningshøyde for prosjektet, og om det forringer tiltakets øvrige kvaliteter, og omgivelsene. Dersom forslagsstiller ikke ønsker å arbeide for et mer omforent forslag etter PBE’s syn, vil PBE vurdere å lage et alternativ som sikrer flere av de kvalitetene som har blitt etterspurt i bemerkningene og av PBE.

PBE mener at følgende forutsetninger må ligge til grunn for et omforent forslag til politisk behandling

  • Bygningenes høyder må reduseres til et nivå som gir tilstrekkelige sol- skyggeforhold til Møllerparken, egne utearealer og til barnehagens utearealer i Lørenvangen 24. I tillegg må lysinnslipp i inntilliggende eksisterende boliger være tilfredsstillende.
  • Torgareal kan ikke inkluderes i solberegninger for boligenes private uteareal.
  • Bygningenes 1. etasje må møte gateplan på en bymessig måte, med åpne fasader. Tiltaket må bidra til å skape liv i gatene på Løren, herunder Peter Møllers vei, Vekslerveien og Lørenvangen.
  • Tomten må være tilgjengelig for alle og tilrettelegges med universell utforming. I innsendt forslag må de som ikke kan gå i trapper ta lange omveier for å komme inn på- planområdet og på torget på hjørnet av Peter Møllers vei/Vekslerveien.
  • Utforming av bygningene, Møllerparken og barnehagens utearealer må gis større kvaliteter.
  • Oppstillingsplasser for brannbil, varelevering og avfallshåndtering må sikres i tråd med retningslinjer gitt av respektive etat.

Dette er en foreløpig vurdering av bemerkningene. Forslagsstiller og PBE gir endelig tilsvar til bemerkningene ved innsendelse av endelig planforslag.

Etterskrift fra forslagsstiller

Vi oppfattet møtet i stor grad som forhåndskonkludert uten å hensynta våre innspill til bemerkninger som var dokumentert gjennom en lang dialogfase. Vi vil derfor komme med utdypende kommentarer i brev som vedlegges referatet da vi mener at viktige fakta gjennom dialogprosessen er utelatt. Vi viser til eget brev av 29.04.2022 for mer utdypning av våre synspunkter.

Etterskrift fra Plan- og bygningsetaten

Brevet forslagsstiller viser til i denne etterskriften er skrevet etter at møtet fant sted. Det blir derfor besvart for seg og legges ikke ved referatet.

Les hele referatet fra møtet

Oppsummering av bemerkninger med forslagstillers og PBEs kommentarer

Reguleringssaken

Gårdsrommet i Lørenvangen 22. Illustrasjon EVE
Barnehagen i Lørenvangen 22. Illustrasjon EVE
Byggehøyder i Lørenvangen 22 og Peter Møllers vei 13