Planforslag for Selmas Hage

Rett sør for Økernsenteret ønsker Skanska å bygge 38.500 kvm i prosjektet de har valgt å kalle Selmas Hage.

  • 6 500 kvm kontor
  • 2 300 kvm næring/sentrumsformål (servering/tjenester/butikk)
  • 29 000 kvm boliger
  • 700 kvm barnehage
Selmas Hage sett fra veien. Illustrasjon: Løvseth + Partner AS & Kritt Arkitekter AS

Beliggenhet

Planområde Selmas hage på Økern S ligger sentralt i Hovinbyen. Med Økernsenterområdet på nordsiden av Alnabanen vil planområdet være innenfor sentrumsområdet for omtrent 100 000 innbyggere i fremtiden og flere millioner tilreisende hvert år. Det er ca. 3 km til Oslo sentrum. Det betyr at Økern S kan nås med sykkel fra store deler av sentrum. I dag er planområdet en stor næringstomt som fremdeles er i bruk.

Eksisterende bebyggelse og bruk

Det er flere bygninger i planområdet. De aller fleste er riveklare eller har kortsiktige leieavtaler. Det er ingen bygninger som er markert som verneverdige. Hesselbergs hovedkontor vil kunne bestå så lenge det drives næringsvirksomhet på eiendommen.

Støy og luftkvalitet

Området er veldig utsatt for støy og forurensning fra Ring 3, som ligger tett ved tomten. I stedanalysen skriver forslagsstiller:

Ring 3 er en betydelig støykilde og påvirker på sydsiden og nordsiden av felten Ø5 og Ø6. Alnabanen, som benyttes til godstrafikk, er også en støykilde, men vesentlig mindre enn vegtrafikken. Det har vært drøftet nedleggelse av Alnabanen, men nyere signaler tilsier i stedet opprusting fordi Alnaterminalen får større prioritet. Banen må derfor hensyntas som forutsetning for byutvikling i området, og kanskje med økt trafikk. Foreløpig støykart viser en sterk støybelastning over 65 dB fra Ring 3 og fra Ulvenveien som er atkomst til planområdet. Ring 3 er markert med blått, dvs. mer enn 75 dB. Dette gir spesielle utfordringer for evt. boliger nærmest Ring 3.

Retningslinjer i T-1520 skildrer grunnlag for etablering av luftforurensningssoner. Sonene kartfestes i rød og gul sone, Etter temakart i luftsoner er planområdet i en rød sone for både nitrogendioksid og svevestøv. Bolig, uteoppholdsareal og lekeplass er blant bruksområdene definert som følsomt for luftforurensing. Kontor, næring og handel anses som ikke følsomt.

Barnehagebehov

Det er gitt signaler om at det er bør bygges en barnehage til tross for luftkvaliteten. Dette skyldes at det forventes at luftkvaliteten vil bedres med mindre biltrafikk i framtiden. Det antas behov for en fireavdelings barnehage. Denne barnehagen bør legges mellom boliger og T-banestasjonen på Økern for at foreldre kan hente og levere uten omveier. Utearealene bør være godt solbelyst i åpningstiden, og kan med fordel integreres i Syd-Økern park.

Situasjonsplan for Selmas Hage. Illustrasjon: Løvseth + Partner AS & Kritt Arkitekter AS
Planområdet Selmas Hage. Illustrasjon: Løvseth + Partner AS & Kritt Arkitekter AS

Planforslag hovedgrep

Saksinnsyn