Selvaag går i mot PBE på høyder ved barnehage

I 2018 skrev vi en sak om planene for Lørenvangen 22 og Peter Møllers vei 13. Prosjektet som Selvaag ønsket å bygge ville stjele nesten alt sollyset fra Espria Gartnerløkka barnehage sine uteområder. Den gangen skrev PBE at bygget som Selvaag ønsker å sette opp på 5 etasjer foran barnehagen blir for høyt. PBE mente det kunne løses ved å bygge 2 etasjer i bygget nærmest barnehagen slik at de tar hensyn til uteområdet.

Nå vil Selvaag bygge 8 etasjer!

Siden Selvaag flyttet ut av kontorbygningen har det ikke skjedd mye på tomten, men de har jobbet hardt for å få bygge høyere enn PBE ønsker. Utviklingsdirektør i Selvaag, Harald Martin Gjøvaag, sendte et brev rett til daværende direktør for Plan- og bygningsetaten, Ellen de Vibe.

God kveld Ellen!  Uenigheten står om etatens nye føringer for sol/skyggeforholdene for Espira-barnehagen som grenser nord for Lørenvangen 22…  Å «plukke» fritt fra de normene og veilederne som man ønsker er etter vårt syn en meget uheldig praksis.

Brevet fra Selvaag’s Utviklingsdirektør til Etatsdirektøren. 3. jan 2019

PBE redgjør i sitt svar for hva som er gode nok solforhold for barnehager.

Om videre fremdrift skriver de om møte de hadde juni 2018:

I møtet informerte vi også om at 5 etasjer på Bygg 1 blir for høyt med tanke på eksisterende barnehage, men at vi anbefaler at det skal være en bebyggelse her.

Derfor bør bebyggelsen være lav nok til at barnehagen på naboarealet får god og tilstrekkelig solbelysning på dagtid.

I videreføring av møtet foreslår Plan- og bygningsetaten at Selvaags alternativ opprettholdes som det foreligger i dag og at det redegjøres for hvordan kvaliteter for prosjektets egen- og naboeiendommens barnehager sikres og hvilke prioriteringer som er veid opp mot hverandre.

I  Saksnr: 201509417-82 Side 2 av 2 alternativ 2, med bevaring av Tranfabrikken, ber vi om at Bygg 1 vises med 3 etasjers høyde (ca 11 meter) og bygg 2 vises med hhv 5 og 8 etasjer (ca 17 og 26 meter).

Ved å ha med begge alternativene vil forskjellen i kvaliteter og konsekvenser for tilgrensende barnehage belyses.

Vi vil ta en endelig vurdering og anbefaling av planforslaget før oversendelse til politisk behandling basert på innkomne bemerkninger til offentlig ettersyn og minimumsprinsippet for sol på barnehagenes utearealer.

Svaret fra Plan- og bygningsetaten. 14. jan 2019

Slik ønsker Selvaag å skyggelegge en barnehages uteområder

Solforholdene 1. mai.
Tegning: SPOR Arkitekter
Solforholdene 23. mars.
Tegning: SPOR Arkitekter

 

Naboer varsles ikke om planene?

Sakens varslingsliste er fra 2015, men er nylig vedlagt det siste planforslaget som nettopp er lastet opp. Her er ikke barnehagen eller de nærmeste naboene til prosjektet tatt med.

De burde oppdatere en fem år gammel liste i et område med flere nybygg.

 

Si din mening

Husk at du kan sende inn din mening til planer som er ute på offentlig ettersyn på innsyn.pbe.oslo.kommune.no/sidinmening/.

Slik beskrives planfasene av PBE:

Målet er at plankunngjøringer skal vise alle arealplaner i Oslo kommune som du kan uttale deg om, og vedtak som du kan klage på.
Det tar normalt ett til to år fra en grunneier/utbygger starter med planlegging av et område til en plan er endelig vedtatt av bystyret. I løpet av denne tiden kan alle og enhver komme med innspill til planen, innenfor gitte tidspunkt.
Fase Beskrivelse
Oppstart av plan

Dette er svært tidlig i planarbeidet. Den som står bak planen, har en idé om hva som skal gjøres med området, men planen er ikke detaljert. Plan- og bygningsetaten har kommet med sin foreløpige vurdering av planidéen.

Her kan hvem som helst komme med innspill til dem som utarbeider planen (fagkyndig). Gode innspill vil ofte være kjærkomne så tidlig i prosessen. Uttalelsene sendes til den som er forslagstiller, som avgjør hva de tar hensyn til eller ikke.

Offentlig ettersyn

Offentlig ettersyn er den formelle høringen av et planforslag. Planen er da ferdig utarbeidet, og fordeler og ulemper med planen skal være belyst. Planmaterialet er ofte omfattende med flere vedlegg. Av og til er det flere alternativer.

Ved offentlig ettersyn kan også alle uttale seg, og innspillene sendes til Plan- og bygningsetaten (PBE). PBE og forslagsstiller vurderer om noen av innspillene er så viktige at planen må endres. PBE vurderer om saken eventuelt ikke kan anbefales.

Vedtatt plan

Planen er nå endelig vedtatt, som regel av bystyret. Hvis planforslaget innebærer nybygging, kan utbyggere/grunneiere sende inn byggesøknad til PBE.

Man kan klage på en vedtatt plan, men det er kun naboer og dem med rettslig klageinteresse som kan gjøre dette. Det skal mye til at en vedtatt plan blir omgjort, med mindre det er gjort saksbehandlingsfeil, eller det kommer opp helt nye momenter som ikke er vurdert før. Klagen sendes til PBE, men det er Fylkesmannen som til slutt avgjør om en klage skal føre frem.