Ny skolebehovsplan for Oslo – Hva betyr det for Økern og Løren?

Flere tusen nye boliger ferdigstilles de kommende årene i vårt nabolag. Skolene er allerede sprengt på kapasitet. Elever må gå på skoler utenfor sitt nærområde og busses til andre skoler med ledig plass. Nå har Oslo Kommune utarbeidet en skolebehovsplan for årene 2022-2031.

Nye skoler, men er det nok?

Det er bestemt at det skal bygges ny Refstad barneskole. Dette er elever som i dag blir kjørt med buss til Bredtvet. Det tyder derfor ikke på at kapasiteten på skolen vil økes.

Ungdomsskolen på Økern Torg skal dekke et behov for elevene fra Løren som nå går ut fra barneskolen og skal over på ungdomsskolen. Fra høsten skal elevene flyttes til Årvoll i brakker, men fra tidligst 2026 vil elevene gå over fra Løren til Økern ungdomsskole. Dette er en økning i kapasiteten som det er behov for.

Men er dette nok? Personlig mener jeg at kommunen ikke tenker langsiktig nok. Det kommer til å flytte inn flere tusen i nye leiligheter på Økern, Løren og Ulven som alle skal dele disse skolene. Det virker ikke som om planen tar høyde for det.

Enkelte barn som skal begynne på Løren til høsten har allerede fått beskjed om at skolen er full. Det må da være behov for mer kapasitet på barneskolene? Eller skal vi vente til det er kritisk også settes det opp noen brakker i Økernkrysset som elvene må bruke?

Her er utdrag fra planen som vedrører Økern og Løren:

Status vedtatte og igangsatte utbyggingstiltak

Ny Refstad skole, ferdigstilles 2023

Refstad skole bygges ny som erstatning for skoleanlegget som er revet. Skolen er i midlertidige lokaler på Bredtvet fram til nytt skoleanlegg er ferdigstilt. Skolen planlegges å flytte hjem til høstferien 2023.

Refstad flerbrukshall, forsinket til 2025

Det skal etableres ny flerbrukshall i nærheten av Refstad skole. Hallen er forsinket og planlegges ferdigstilt 2025. Det arbeides med å finne kroppsøvingskapasitet for skolen inntil ny flerbrukshall står ferdig.

Ny skole på Økern, forsinket til 2026

Ny ungdomsskole på Økern etableres med kapasitet på åtte klasserekker, samt flerbrukshall. Det er planlagt at skolen skal ta imot elever fra Løren og Refstad skoler. Egen høring av ungdomsskoletilhørighet vil gjennomføres høsten før skolen åpner. På samme tomt planlegges også etablering av barnehage. Skoletomten er en del av en større reguleringsplan som også omfatter boliger, park mm, og dette arbeidet er tidkrevende. Fram til den nye skolen står ferdig i 2026 vil elevene fra Løren skole gå til Årvoll skole på ungdomstrinnet. Det etableres midlertidig paviljong ved Årvoll skole fra høsten 2022 for å sikre tilstrekkelig kapasitet i området denne perioden.

Kapasitet og behov i området

Framskrivningene viser en vekst i elevtallet i området. Når den nye ungdomsskolen på Økern, ferdigstilles forventes det å være tilstrekkelig med kapasitet i området. Samtidig forventes det at videre utvikling av Hovinbyen vil medføre behov for flere skoler i området. Intersektorielt samarbeid i kommunen setter av tomter til sosial infrastruktur for å møte behovet som følge av boligveksten. Kommunen arbeider langsiktig med å sette av tomter som kan møte fremtidige kommunale behov, blant annet skolebehov. Når behovet inntreffer, er foreløpig usikkert.
Det etableres midlertidig kapasitet ved Årvoll skole for å øke kapasiteten på ungdomstrinnet i området fram til ny ungdomsskole på Økern ferdigstilles. Årvoll skole tilbakeføres til vedtatt
kapasitet når den nye skolen på Økern åpner.


Elever ved Refstad skole sogner til Frydenberg skoler, som ligger i område 2, og hensyntas derfor ikke i grafen for ungdomstrinnet i område 8.

Forslag til nye tiltak og utredninger

Det skal utredes en mulig omstrukturering av Linderud og Vollebekk skoler, som begge er barne og ungdomsskoler, til en barneskole og en ungdomsskole. Samtidig utredes rehabiliteringsbehov ved Tonsenhagen og Årvoll skoler. Når utredningen er ferdigstilt, vil resultatet av utredningen på høring. Det tas sikte på at utredningen vil omtales i neste skolebehovsplan.

Tidslinje for området

Skolebehovsplan 2022-2031