PBE ønsker ny planavgrensning for Økern S

Plan- og bygningsetaten foreslår å utvide planavgrensningen for å kunne løse en rekke infrastrukturtiltak som er nødvendig for å koble området tettere sammen med omgivelsene:

  • En strekning langs Ring 3 opp til rundkjøringen nord for Økernsenteret er tatt med for å undersøke mulighetene for atkomst her.
  • Ring 3 og området sør for denne mot Eikenga er tatt med for å se på mulighetene for flere overganger/underganger over Ring 3. Se kapittel 4.1.2 for beskrivelse av disse tiltakene.
  • Selma Ellefsens vei og rundkjøringen bør vurderes å inkluderes for ta høyde for eventuelle endringer i atkomstløsning for eget planområde.

Planavgrensningen er satt vid for å ha mulighet til å utrede de nevnte forholdene i planarbeidet. Planavgrensningen kan gjøres mindre ved utleggelse til offentlig ettersyn, dersom slike avklaringer er gjort.

Si din mening

På Plan- og bygningsetatens sider ligger nå hele forslaget ute på offentlig høring. Du kan se planene og komme med innspill.

KLP Ulvenveien 75b og Økern utvikling v/ Banenor Eiendom varsler med dette en utvidelse av allerede pågående planarbeid på Økern S. Formålet med planarbeidet er fremdeles å regulere Økern S til sentrumsformål herunder bolig, kontor, hotell, forretning, bevertning, tjenesteyting, undervisning, kultur mm. I tillegg skal planarbeidet sikre løsninger for ny og endret infrastruktur i området.

Oppstart er allerede varslet 8.6.2017. Nytt varsel skyldes at planområdet er utvidet etter krav fra PBE og at det er gjort en ny vurdering av kravet til konsekvensutredning.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for transformasjon av området som er skravert i kartet fra næring til knutepunkt med bybebyggelse inkludert 300-500 boliger og opptil 7500 arbeidsplasser. Varierte høyder på inntil 21 etasjer, totalt inntil 300 000 m2 BRA inkludert arealer under bakken. Utenfor det skraverte området skal det sikres forbindelser i form av broer over Ring 3, ny veiløsning, park og underganger under Alnabanen. Området utvikles som et av flere på Økern og det er en viktig målsetting at bystrukturen bidrar til å binde de ulike områdene sammen.