Planforslag for Økernveien 94 og Haslevollen 3

Oppdatert 24. januar 2019:

Det er gjort noen endringer på planforslaget. Les siste utkast her

Illustrasjoner

Planforslag , endringer merket i rødt

 

 

Møller Eiendom Holding AS og Haslevollen Eiendom AS foreslår å omregulere Økernveien 94 og Haslevollen 3 m.fl. som i dag består av lager- og kontorbebyggelse og enkelte småhus.
Hensikten er å legge til rette for utbygging av boliger med store gårdsrom, en 6 avdelings barnehage, og ulike typer næring med bymessige kvaliteter. Forslaget innebærer høyder fra 4-8 etasjer for næring, 4-10 etasjer for bolig, enkelte lavere volumer på 1-2 etasjer, og en samlet utnyttelse på ca. 255 % BRA. Det foreslås et allment tilgjengelig gangstrøk gjennom området fra en nabolagspark på hjørnet Haslevangen/Haslevollen, via et sentralt torg og til et offentlig torg på hjørnet Økernveien/Grenseveien. Det legges opp til utadrettet virksomhet i 1. etasjene ut mot det offentlige torget og det indre gangstrøket, og på sikt mot Økernveien.

Planområdets størrelse: 32.766 m²

Maks bruksareal (BRA) ny bebyggelse: 65.900 m²

Antatt antall boenheter: 255 stk.
Antatt leilighetsfordeling: Maks. 35 % 35-50 m2 BRA

Parkering:
Parkering skal være i henhold til parkeringsnormen som gjelder for Oslo kommune. Etter gjeldende norm innebærer dette anslagsvis:
Plasser på terreng: 6 stk.
Plasser i parkeringsanlegg: 273 stk.
Plasser for sykkelparkering: Ca. 1630 stk

 • Planforslaget gir flere nye møte- og oppholdssteder for området, som til sammen danner en ny allment tilgjengelig gangforbindelse gjennom området:
  * Haslevangen nabopark (offentlig). Skal utformes som møteplass og sted for lek, med frukttrær og/eller andre matvekster, blomsterbed, gressplen, gangveier, møblering for opphold og belysning. Huset som står i parken reguleres til forsamlingslokale mv.
  * Hjørnetorget (offentlig). Skal opparbeides som et møte- og ventested, med sittemøbler, vegetasjon som busker og trær, mulighet for uteservering, sykkelparkering og/eller bysykkelstativ og belysning.
  * Sentralt torg og gangpassasje (allment tilgjengelige). Skal utformes som møte- og oppholdssted med sittemøbler, vegetasjon, lekeelementer, mulighet for uteservering og sykkelparkering. Dekke og belysning som henger sammen med offentlig torg.
  * Det skal også være en allment tilgjengelig trapp fra Økernveien til det sentrale torget.
 • Haslevollen skal oppgraderes med 3 meter brede fortau på begge sider. Mellom bebyggelsen og gata skal det etableres grønne forhager og beplantning.
 • Det legges opp til en 6 avdelings barnehage som dekker behovet for et større område. Uteareal skal være tilgjengelig for beboerne etter åpningstid.
 • Økernveien og Grenseveien styrkes som bygater ved at bygg legges ut til framtidig gateløp.
 • I førsteetasjene langs Økernveien og hjørnetorget, og i minimum 60 % langs gangpassasjen og det sentrale torget, skal det være utadrettede funksjoner. Det skal være innganger fra gate/torg/gangpassasje, god takhøyde og store vindusflater.
 • Planforslaget innebærer at det meste av gateparkering langs Haslevollen blir borte. Det blir mulighet for 6 plasser langs Haslevollen for varelevering til felt B1 og henting og levering i barnehage. Parkering og varelevering for øvrig skal være i anlegg under bakken.

Saksinnsyn