Flerbrukshallen i Sinsenveien henger i en tynn tråd

I krysset mellom Sinsenveien og Lørenveien var det planlagt av utbygger å bygge flerbrukshall under jorden og boligblokker over. Dette ser ut til å utgå da Plan og bygg ikke kan støtte 9 etasjers bygg like ved kirken. Plan og bygg ønsker å senke til 6 etasjer. Utbygger mener prosjektet ikke vil være lønnsomt med 6 etasjer og vil ikke bygge flerbrukshall om de ikke får bygge høyere.

Les tidligere sak om prosjektet.

Ny flerbrukshall og leiligheter i krysset mellom Lørenveien og Sinsenveien

Dialogmøte med utbygger og PBE

31.07.2018 gjennomførte Plan og bygg et møte med arkitekter og eier av Sinsenveien 29-31-33.

PBE har i dette møte sagt at de ikke kan støtte forslaget som er illustrert med 7 – 9 etasjer i et område som grenser til småhus bebyggelse.  PBE er positive til at forslagstiller ønsker å bygge flerbrukshall på tomten. Men de nevner at de har kjøpt tomt for Løren aktivitetspark og denne tomten er tiltenkt en flerbrukshall.

Forslagstillers kommentar

«Ved å redusere bebyggelse til 6 etasjer risikerer FS å måtte trekke forslaget og undersøke muligheter for byggesak og påbygg på dagens bygg.»

«Ettersom PBE ikke anbefaler høydene som kreves for å få plass til flerbrukshall vil flerbrukshallen mest sannsynlig utgå.»

 

Videre fremdrift

Det pågår i dag flere plansaker på Løren og Økern, hvor PBE har stilt krav om fire avdelingers barnehage i hver enkelt sak. PBE skal foreta en behovsavklaring av barnehage i prosjektet, og undersøke om det fortsatt foreligger krav til barnehage eventuelt hvor mange avdelinger det er behov for ved en utbygging i Sinsenveien 29 m.fl. På bakgrunn av PBEs behovsavklaring for barnehage vil FS undersøke ulike alternativer for videre prosess og ønsker tydelig dialog og avklaringer med PBE om disse alternativene:

  • Dagens prosjekt uten barnehage/barnehage med to avdelinger
  • Dagens prosjekt uten barnehage – med flerbrukshall.
  • Reduksjon av planområdet ved å utelate Sinsenveien 29 og uten barnehage
  • Undersøke muligheter for påbygg på eksisterende bygg i byggesak

Les hele referatet.