Si din mening om Selma Ellefsens vei 15 med flere

Forslagsstiller KLP Eiendom, Bane NOR Eiendom og Skanska Eiendomsutvikling AS foreslår å omregulere Selma Ellefsens vei 8-10, 15-23 mfl., også kalt «Økern syd», fra industri til sentrumsformål.

Forslaget innebærer åtte boligblokker i 6-20 etasjer, med 650 leiligheter, samt syv næringsbygg på 40-80 meter med plass til 4000 nye arbeidsplasser.

Planen legger til rette for å åpne Hovinbekken gjennom området, etablere torg, gater og park, samt ny gangbro over Ring 3 og ny undergang for gående under Alnabanen.

Plan- og bygningsetaten anbefaler ikke planforslaget bl.a. fordi utnyttelse og høyder er sterkt i strid med overordnede føringer, og fordi bokvaliteten og ulike infrastrukturtiltak ikke er bra nok.

Klikk her for å se alle dokumenter og sende inn din mening

Gårdsrommet til Selmas Hage. Illustrasjon: Løvseth + Partner AS & Kritt Arkitekter AS

PBE’s kommentar

Forslagsstillers planforslag på 559 % BRA legger seg langt over kommunens anbefalte utnyttelse for utviklingsområder ved kollektivknutepunkt. 6 av 13 bygg som er foreslått er høyhus på 42-75 meter, det vil si ca. 10-20 etasjer.

Planforslaget foreslår en høyere utnyttelse enn det som er føringene i kommuneplanen, kommunedelplan for Økern, og Planprogram med VPOR. Kommuneplanens arealdel fra 2015 angir at dette området kan ha en utnyttelse på mellom 200 og 400 % BRA avhengig av boligandel og tomtens beliggenhet med mer. Kommunedelplan for Økern (KDP 15) angir for dette området en tomteutnyttelse (TU) på 250 %. Planprogram med VPOR for Hasle og Valle Hovin angir en utnyttelse på opp til 250-300 % for felt 4-6, opp til 500 % for felt 1-2, opp til 650 % for feltet helt i vest (deler av felt 2 og felt 3).

Plan- og bygningsetaten mener planforslaget har altfor høy utnyttelse generelt og for høye bygg en rekke steder. Utnyttelsen og høydene må reduseres kraftig før Plan- og bygningsetaten kan vurdere å anbefale forslaget. For å oppnå en utnyttelse lik den Oslo kommune anbefaler i kommuneplanen på opptil 400 % BRA (forutsatt stor andel næring, og mindre andel bolig), må utnyttelsen i planforslaget kuttes med minst 45 000 m2. Dersom forslagsstiller ønsker en større andel bolig, må planforslaget sannsynligvis kuttes enda mer.