Ny plan for Østre Aker Vei 17 – 19

Tomten i Østre Aker vei 17-21 er en av de mest sentrale tomtene på hele Økern. Den er også bindeleddet mellom mange av de andre store utbyggingsprosjektene i området. Det er tidligere innsendt et planinitiativ med næringsbygg på planområdet.
På grunn av utviklingen i området etter at naboen Økern sentrum gikk bort fra sitt kjøpesenter-prosjekt og startet arbeidet med å utvikle et flerfunksjonelt bysentrum, var det naturlig for eierne av ØAV 17-19 å se på andre muligheter for sitt prosjekt også.
Det foreslås derfor et område med en miks av nærings- og boligbebyggelse, samt flere nye forbindelser og byrom.
Nøkkelen til et godt prosjekt er å skape gode forbindelser med fokus på myke trafikanter samtidig som man organiserer nødvendig kjøring og nyttetransport på en fornuftig måte.
Det er mange målpunkter i området og vårt forslag legger til rette for raske og attraktive forbindelser mellom dem.

Sitasjonsplan for Østre Aker vei 17 og 19 tegnet inn sammen med nye Økern Sentrum. Illustrasjon: Kristin Jarmund Arkitekter

Hvordan vil prosjektet bidra til Oslos byutvikling?

Prosjektet vil bidra med nye forbindelser til sentrumsområdet ved Økern T, nye byrom og aktive fasader langs forbindelser og byrom. Det nye prosjektet vil gi høyere utnyttelse enn i dag, men større areal for grøntområder og overvannshåndtering. Prosjektet vil også bedre trafikksituasjonen ved å legge all parkering under bakken og begrense lengden på avkjørselsvei.

Vi har valgt å legge et kontorbygg mot det mest støyutsatte hjørnet av tomten. Bygget skjermer de bakenforliggende boligene noe, samt at vi mener man kan gå opp i høyden på dette punktet uten å skape uheldige skygger for noen av naboene.
Langs Alnabanen foreslår vi å legge en lavere næringsbebyggelse som fungerer som en støyskjerm for bolig og som et aktivitetsområde tilknyttet gang- og sykkelveien langs Alnabanen.
Den vestre delen av tomten foreslås bebygget med boligbygg med en næringssokkel med utadrettet virksomhet mot de offentlig tilgjengelige byrommene.
Tomten har i dag adkomst fra rundkjøringen i Østre Aker vei og denne vil vi beholde. Fra rundkjøringen vil adkomst for bil gå raskt ned i underetasjen via en rampe integrert i kontorbygget.
Mellom kontorbygget og boligbebyggelsen foreslås det et torg der det kan være muligheter for varelevering/ logistikk, men der myke trafikanter har fortrinnsrett. Dette torget vil også fungere som en forbindelse mellom t-banen og turvei D2 videre ned mot Økern S.
Boligenes utearealer ligger i et skjermet gårdsrom med den lavere næringsbebyggelsen i sør, samt på takterrasser i forskjellige høyder.
Taket på det lave næringsbygget kan også benyttes til et felles areal, litt avhengig av bruken til bygget, men er ikke regnet inn i uteoppholdsarealet. Kontorbygget vil også få flere takterrasser.

 

Hva er maksimalt antall etasjer for bygningene, over terreng?

21 etasjer

Hva er maksimal høyde på byggene, meter over terreng?

78 m

Vil du bygge boliger?

Ja

Hvor mange boenheter foreslår dere?

220

Hvor mange kvadratmeter BRA får boligbygningen(e)?

18000 m

Hvor stort blir det totale uteoppholdsarealet?

2160 m

Hvor stort blir uteoppholdsarealet på bakken?

1400 m

Vil du bygge næringsareal?

Ja

Hvor mange kvadratmeter BRA får næringsbygningen(e)?

26500 m

Oppgi m BRA for hver type næringsareal

Kontor: 20 300 m2
Utadrettet virksomhet (handel, bevertning, tjenesteyting mm.), bakkeplan: 3 200 m2
Handel/ bevertning, plan U1: 3 000 m2

 

Tidligere sak om plan for ØAV 19.

Saksinnsyn.