Stort engasjement for Økern Torg

Det er stort engasjement for plansaken til Økern Torg. Nesten 100 personer har kommet med sin tilbakemelding til saken.

Vil ha mer park

En stor del av innleggene så langt går på at de fleste vil ha større parkområder. Kommunen har en unik mulighet til å gi noe tilbake til befolkningen nå som de har denne tomten midt mellom all boligbyggingen de har regulert for. Offentlig infrastruktur som barnehage, skoler, gamlehjem, bibliotek, svømmehall, fritidsklubber, kunst og idrett bør også prioriteres høyere enn å få flere boliger inn på denne tomten.

Bli med å påvirk områdets fremtid

Jeg vil anbefale alle å sende inn sine meninger til PBE på Si din mening siden. Hvis vi skal stoppe utbyggingen av høye boligblokker for å få større områder til skoler, park og rekreasjon må flest mulig av oss som bor her i dag komme med våre innspill til PBE.

 

Ett av flere gode innspill

Her er ett av innspillene til plansaken som har kommet inn.

Løren skole er ein barneskule med 700 elevar. Her har elevane eit uteareal på 10,8 kvm. pr. elev. Normen på landsbasis er mellom 25-30 kvm. pr. elev. Då skulen blei gjenåpna for åtte år sidan, blei det gitt dispensasjon på uteareal, fordi det skulle bli park på «Bamatomta». Denne lille skulegården er i tillegg skyggelagt av Økern portal.

Økern-Løren-området er eit område i vekst. På andre sida av Økernkrysset, blir det nå bygga 3000 nye boliger. Og det er fint, for folk treng ein plass å bu i denne byen. Men vi treng òg pusterom innimellom boligane.

Barn og ungdom som ikkje driv med organisert idrett, treng utearealer der dei kan samlast og drive med uorganisert leik og fritidsaktiviteter. Og slik forholda er her nå, er det fine uteområder i området som er tilrettelagt barn opp til 8-10-årsalderen. Men vi mangler uteområder som er tilrettelagt for eldre barn og ungdom.

Nå har EBY lagt fram planane for tomta som grenser til to barneskular, med til saman 1330 elevplasser. Vi er glade for at vi skal få ungdomsskule her, for 13-åringane våre har lang skuleveg nå. Og det er flott at det skal byggjast ein fleirbrukshall i tilknytning til ungdomsskulen. Det gir rom for organisert aktivitet på fritida.

Det vi ikkje er fornøgd med i planen som EBY har lagt fram, er at det skal byggjast 1000 nye boliger på halvparten av den tomta der vi i nærmiljøet har venta på ungdomsskule og park. For det første fører dette til endå fullare skular (og dette klarer eg ikkje sjå at det er tatt hensyn til i skolebehovsplanen, som EBY viste til på informasjonsmøtet). For det andre mangler parkplanene på Økern heilt områder der eldre barn og ungdom kan trivast. Vannspeil og kafé på gateplan er fint for småbarnsfamiliane. Det gjer og Bjerkedalen og Lørenparken. Men kor skal småbarna i desse familiane gjere av seg, når dei blir eldre?

I forkant av at desse planane blei lagt fram, var det eit opprop med over 1000 underskrifter, for at heile denne tomta skulle bli brukt til kun ungdomsskule, idrettsanlegg og park. Dette har ikkje EBY lytta til. EBY gav òg i sitt informasjonsmøte den 12.08 uttrykk for at dei ikkje var informert om at skulegården på Løren har fått dispensasjon frå utearealsnormen, på grunn av planlagt park. Eg er rysta over mangel på kommunikasjon mellom etatene på dette punktet.

Argumenta mot 1000 nye boliger i Økern Torgvei, er altså mange: Kapasitet på skulane, storleiken på skulegården på Løren og behov for uteareal til frie aktiviteter for eldre barn.

Om Byrådet meiner alvor med å satse på ungdom i drabantbyane i Groruddalen, må EBY ta hensyn til dette, når dei vekter forholdet mellom boliger og frie uteareal.