Vil gjøre endring i planene for Økern Torg

Byrådsavdelingen for Byutvikling (BYU) har pålagt EBY og PBE om å sikre en felles fremdrift i planarbeidet, som sikrer at planforslaget vedtas før sommeren 2023.

Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Plan- og bygningsetaten, Bymiljøetaten (BYM) og arkitektene hadde i slutten i januar et møte hvor det ble tatt opp flere endringer for Økern Torg.

Endringene i reguleringssaken

  • Bredere gang- og sykkelvei der Spireaveien skal stenges og bygges om
  • Innkjøring og snuplass ved skole og barnehage
  • Skolen skal forskyves øst- og sydover
  • Areal satt av til bolig blir noe mindre
  • Parkarmene nord og sør skal bli bredere
  • Hovedparken får en «utposing» inn mot boligene
  • Ny snuplass i Spireaveien ved barnehagen

Etter endringene blir det totale parkarealet på 39 000 kvadratmeter og hovedparken blir på 25 000 kvadratmeter. Skole og barnehagetomten blir på 16 700 kvadratmeter. Til bolig er det satt av 33 000 kvadratmeter, hvorav 3 600 skal være torg og møteplasser.

 

Snuplass til besvær

Rundkjøringen ved Refstad barnehage.

Stengingen av Spireaveien har bydd på noen utfordringer. Nå kommer det en ny løsning der barnehagen skal få erstatningsareal for det det mister når det skal bygges ny rundkjøring og parkeringsplasser.

FAU ved Refstad barnehage har kommet med en merknad hvor de sier, snuplassen i Spireaveien kan ikke gå på bekostning av barnehagens utearealer og det må legges bedre til rette for eksisterende antall parkeringsplasser.

Refstad Vel er fornøyd med løsningen med åpning mot Refstad ikke gjennomføres og veien fortsetter å være stengt.

Naboer er skeptiske til stengingen av veien med tanke på fremkommeligheten til utrykningskjøretøy.

Løsningen blir å flytte returpunktet og bygge en ny rundkjøring som vil «ta» ca 84 kvadratmeter fra barnehagens uteareal. Til gjengjeld får de tilbake 205 kvadratmeter ved å flytte gjerdet øst og sydover.

Parkeringsplasser utgår

BYM kom med spørsmål i møtet om hvordan levering og henting av barn i den nye barnehagen i Økern torg planen er tenkt lagt opp. Det ble her presisert fra arkitekten at det er tilrettelagt for
adkomst med snuplass nord-øst for ny barnehage. Det er nødvendig å legge til rette for snuplass med adkomst her for å ivareta krav om levering og henting av barn med spesielle behov, men det
er ikke meningen at det skal tilrettelegges for levering og henting av barn generelt. Det bør her avklares nærmere mulige tiltak som forhindrer at foreldre bruker bil for å levere og hente barn og ungdom til og fra ny barnehage og skole ved Økern.

I forbindelse med orienteringen om planarbeidet for Løren idrettspark ble det informert om at parkering nå skal legges under bakken og parkering syd for ishall utgår. BYM påpekte at det er
en bedring i planforslaget at parkering og bilavkjørsel over gang- og sykkelvei er tatt ut, og at løsningen nå er akseptabel hvis det kun er tilgjengelighet for utrykningskjøretøy over denne. Det
blir presisert fra fagkyndig i saken at de skal se nærmere på en løsning som er bedre tilpasset justeringene som har blitt gjort på Spireaveien. Her vil det også være behov for fortløpende dialog mellom planen for Økern torg og Løren idrettspark.

Personlig håper jeg det legges opp med godt med parkering rundt idrettsanlegget. Fotballcuper og ishockey krever nok parkering. Det må sikres at vanskelige parkeringsforhold ikke gjør slik at det ikke er mulig å arrangere cuper med mange tilreisende. Dårlige parkeringsforhold vil også gå utover nabolagene.

Saksinnsyn.