Slik blir Sinsenveien

Bymiljøetaten har forslått å omregulere Sinsenveien mellom Lørenveien og Dag Hammarskjölds vei. Planforslaget har vært gjennom offentlige høringer og er ferdig behandlet av Plan- og bygningsetaten. Nå er forslaget sendt til politisk behandling. Byrådet behandler og fremmer planforslaget for bystyret, som vedtar den endelige planen som gir rammer for bruken og det som kan bygges innenfor området.

Vedtatt i Bystyret (Oppdatert 06.02.2023)

Bystyret vedtok 07.12.2022 å omregulere Sinsenveien fra kjørebane til kjørevei, sykkelfelt og fortau. Hensikten er å oppgradere Sinsenveien i tråd med føringene gitt i Veiledende plan for det offentlige rom Løren og Plan for sykkelveinettet. Sinsenveien skal opparbeides med tosidig fortau, sykkelfelter og trerekke i nordre del.

Kilde

Planforslaget

Sinsenveien skal opparbeides som en toveiskjørt gate med tosidig fortau og tosidig sykkelfelt. Det skal etableres en trerekke på fortau i deler av gata. Det skal ikke tilrettelegges for parkering langs gata, med unntak av én vareleveringslomme i nordre delen av planområdet.

Konsekvenser

Planforslaget gir bedre og tryggere forhold for gående og syklende. Arealet avsatt til gående vil øke i forhold til dagens situasjon og det skal sikres at fortauet blir gjennomgående på begge sider av gata, som er en oppgradering i forhold til dagens situasjon. Det skal legges til rette for universell utforming.

Planforslaget innebærer ingen endringer i kjøremønster eller reduksjon av veikapasitet. Dagens gateparkeringsmulighet på østsiden av gata forsvinner i den fremtidige situasjonen. Det skal sikres areal til én vareleveringslomme nordøst i planområdet for å ivareta eksisterende forretninger. Alle eksisterende adkomster er ivaretatt og skal utformes i tråd med gjeldende norm.

Planforslaget berører hovedsakelig eksisterende gateareal. Det vil likevel være nødvendig å erverve grunn for å gjennomføre tiltaket. Mesteparten av arealet hører til eiendommer på østsiden av gata. Avgrensing mot vest har tatt utgangspunkt i eksisterende hekker og gjerder, og man vil kun erverve grunn i tilfelle der eiendomsgrenser går på utsiden av etablerte gjerder.

Endringene som blir gjort i Sinsenveien.

 

Plan- og bygningsetatens foreløpige konklusjon

Oppgraderingen av Sinsenveien er i tråd med kommuneplanens mål om å fremme miljøvennlig mobilitet i Oslo. Planforslaget i tråd med føringene gitt i Veiledende plan for det offentlige rom Løren og Økern (VPOR Løren og Økern) og Plan for sykkelveinettet i Oslo. Oppgradering av gata er et ønsket tiltak for området. For å kunne gjennomføre tiltaket har det derfor blitt stilt rekkefølgekrav til opparbeidelse av tiltaket i de vedtatte reguleringsplanene for utbyggingsprosjekter i nærområdet, disse bidrar til finansiering av tiltaket.

Det er positivt at det tilrettelegges for sammenhengende anlegg for gående og syklende langs hele strekningen. Gjeldende gatenormal for Oslo er lagt til grunn for utformingen av anlegget og eventuelle stedstilpasninger og avvik fra standarden er begrunnet. Oppgraderingen av gatetversnittet tilpasses i størst mulig grad eksisterende bebyggelse, terreng og eierforhold.

Hensynet til kulturmiljøet er ivaretatt i planforslaget. Planforslaget har lagt til grunn at eksisterende vegetasjon på privat grunn i Sinsen hageby ikke blir berørt som konsekvens av tiltaket.

PBE stiller seg bak konklusjonene fra forslagstiller om at planforslaget ikke vil ha konsekvenser for kollektivtrafikk og bilfremkommelighet sammenlignet med dagens situasjon. PBE støtter forslagsstillers forslag om fjerning av parkeringsmuligheter. Dette er nødvendig for å sikre tilstrekkelig areal for gående og syklende i tråd med de overordnede føringene. PBE er positive til at forslagsstiller legger til rette for varelevering innenfor planområdet for å ivareta eksisterende virksomheter.

Plan- og bygningsetaten anbefaler planforslaget.

Reguleringssaken