Tårnparken starter reguleringssak

A-LAB har på vegne av Stor Oslo Eiendom sendt inn reguleringssak for Knud Bryns vei 1 – 5. De ber om et oppstartsmøte med Plan- og bygningsetaten for å bygge boliger på tomten.

Det er en utfordrende tomt på grunn av plasseringen tett opp til Haraldrud gjenbruksstasjon. Området er litt i ingenmannsland nå, med kun industri som nærmeste naboer. På sikt når Tårngaten og resten av Ulven bygges ut vil nok området bli mer attraktivt enn det fremstår i dag.

Tårnparken. Ill. A-LAB

Målsetninger og ambisjoner

Stor-Oslo Eiendom ønsker å utvikle Knud Bryns vei 1-5 fra industriområde til attraktivt boligområde. Området som ligger på Haraldrud, i hjertet av Hovinbyen, grenser direkte opp mot det fremtidige boligområdet og det gryende kulturmiljøet i tilknytning til Kabelgata.
Det er Stor-Oslo Eiendoms ambisjon at Knud Bryns vei utvikles med tett kobling til områdene rundt Kabelgata, både skalamessig, formalt og romlig. Samtidig skal prosjektet bidra til å styrke områdets stedsidentitet gjennom å tilføre trivselsfremmende omgivelseskvalitet i form av interessante og aktive funksjoner, byrom og sosiale møteplasser.
Til tross for nærhet til Kabelgata, er det ikke sannsynlig at Knud Bryns vei 1-5 i samme grad vil kunne oppnå aktive førsteetasjer gjennom handel og service, men i hovedsak vil være et boligområde. Stor-Oslo Eiendom ser dog potensial i å aktivere førsteetasjene gjennom å legge til rette for sosialt entreprenørskap og alternative virksomheter.
Planområdet består av totalt av 3 eiendommer og er til sammen omkring 44 dekar, noe som gir et krav til torg og møteplasser på omtrent 4000 m2.
For å gi maksimal merverdi av disse arealene, ikke bare for nabolaget men også andre omkringliggende områder, prioriteres det å knytte møteplasser og byrom sammen gjennom et sterkt, samlende og grønt grep – Tårnparken.

Tårnparken. Ill. A-LAB
Tårnparken. Ill. A-LAB

Reguleringssaken