Coop Prix blir stort boligprosjekt

Arkitektene i Løvseth + Partner AS har tegnet et forslag for boliger i Sinsenveien 51 – 55. Skanska Eiendom skal utvikle tomten. Det blir i stor grad lagt opp til boliger, noe næring og en barnehage. Butikken er tenkt videreført ca. der den står i dag.

Planlegger 10 etasjer

Utbygger ønsker å bygge over ti etasjer på tomten. Det blir faktisk 12(!) etasjer hvis vi tar med kjelleretasjene. Sinsen Hageby’s vel har skrevet til Plan og bygg om at de er bekymret for høyden.

Skanska har skrevet et brev hvor de omtaler naboprosjektet i Peter Møllers vei 8 – 14. De mener dette prosjektet blir for tett inntil prosjektet i Sinsenveien. Det ser ut som Skanska planlegger takterrasser, noe som ofte tyder på at de ikke har nok grøntareal mellom byggene til å tilfredsstille kravene fra PBE.

Høyder i Sinsenveien 51 – 55 – Illustrasjon av Løvseth + Partner AS

Støy, luftforurensning og høy utnyttelse

Fra stedsanalysen:

Biltrafikken i området medfører at planområdet langs Dag Hammarskjölds vei og Sinsenveien ligger i rød støysone. Dette får følger for utforming av ny bebyggelse, på en slik måte at kravene i retningslinjer for støy T-1442, vil bli tilfredsstilt.

Luftforurensning er betydelig (rød sone) rundt Sinsenkrysset og vest for planområdet, men det meste av Løren-området ligger i gul sone. Planområdet ligger ca 250 meter fra tunnelåpningen for Ring 3.

Maks utnyttelse på 150 % er derimot utfordret, ved at flere prosjekter har foreslått utnyttelse på både 200 og 300 %.

I Sinsenveien 51 – 55 er det planlagt en teknisk utnyttelse på 262%, altså høyere enn hva som PBE har satt skal være utnyttelsesgraden for Løren.

Plankart for Sinsenveien 51 – 55 – Illustrasjon av Løvseth + Partner AS
Utomhusplan for Sinsenveien 51 -55 – Illustrasjon av Løvseth + Partner AS