Si din mening om Eikenga-prosjektet på Økern

Si din mening hos PBE

Bonum AS og Fram eiendom ønsker å utvikle ca. 245 leiligheter i variert størrelse, og ca. 2500 m² næringsformål/tjenesteyting i Økern torgvei 1 og Økernveien 148 – 150.

Ill: LUND+SLAATTO ARKITEKTER

Forslagsstillers hovedgrep

Forslagsstiller ønsker å legge til rette for et boligprosjekt med høy kvalitet og miljøambisjoner, i tillegg til noe utadrettet næring i et område som preges av asfalt og industri.

Transformasjon av tomten vil omfatte transformasjon av 2 næringstomt er og tilhørende varemottak- og parkeringsareal, til et prosjekt med høy bymessig kvalitet.

Prosjekt et som er skissert, støtter opp de overordnede ambisjonene og planføringer for Økern-området, samt Strategisk plan for Hovinbyen og pågående planarbeid knyttet til Hovinbyen-området forøvrig.

Prosjektet vil bidra med en klargjørende urban struktur i et kaotisk område, og vil bidra til å gi et estetisk løft , samt et godt boligtilbud til nærområdet.

Næringslokalene med lokale torg/plasser på gateplan vil legge til rette for utadrettet næringsvirksomhet som ytterligere vil gi kvaliteter til nærområdet.

Prosjektet skaper en klar grense mot den urbane siden, samtidig som den åpner seg mot den grønne ringen. Porøsiteten mot parken vil øke de grønne kvalitetene for nærområdet.

Mulighet er for omdisponering av Lagerkroken til et gatetun, samt nedskalering av gjennomkjøring i Økernveien forbi planområdet bør sees nærmere på i prosessen, da dette vil øke kvaliteten til fremtidige torgdannelser og den grønne ringen som kysser Økernveien.

Ill: LUND+SLAATTO ARKITEKTER

Prosjektets facebookside

Ill: LUND+SLAATTO ARKITEKTER