Det går for sakte med skolebyggingen på Økern og Løren

Skolesituasjonen for de eldste barna ved Økern og Løren er usikker. Løren har i dag 6. trinn og i 2021 skal de eldste barna starte på ungomsskole. Hvor de skal starte etter det er ikke avklart enda.

For elevene ved Refstad skole er nok ikke situasjonen noe bedre. Refstad skole skal rives og bygges opp på nytt. Dette tar også alt for lang tid.

Det er noen som ikke har hengt med i timen når det er godkjent flere tusen boliger på Økern og Lørenområde. Når boligene står ferdige kan det ikke være en stor overraskelse at alle disse trenger offentlige tilbud, som for eksempel skole.

Vi ser gjerne at denne saken får mer oppmerksomhet og at lokalpolitkere viser sitt engasjement til saken.

FAU utålmodige

I referat fra FAU møte ved Løren skole står det at det ikke er fattet noen formell beslutning for Løren-elevene. FAU mener det er uholdbart at det ikke er fattet en beslutning om ungdomsskoletilhørighet for Løren barna. De skal fremme en informasjonssak på åpent møte i Bjerke Bydelsutvalg.

Det har lenge vært planlagt ungdomsskole på Økern Torg, men dette tar tid å regulere, planlegge og bygge. I følge planene skal ungdomsskolen stå ferdig til skolestart 2024, men om dette holder er ikke sikkert.

Her er det planlagt å bygge Ungdomsskole på og utvide Løren skole. Plantegning Økern Torg. Tegning: Ghilardi + Hellsten Arkitekter

Må til andre skoler

Utdanningsetaten er i gang med å kartlegge situasjonen. I arbeidet har de sett på hvilke skoler i nærområdet som kan ha kapasitet til å ta i mot elevene fra Løren.

Det viser seg at det er behov for kapasitet tilsvarende 9 klasser i årene 2021-2024. Dersom ny ungdomsskole på Økern ikke er klar til 2024, vil behovet øke til 11 klasser i 2024 og 12 klasser i 2025.

De har sett på tre alternativ for elevene.

Alternativ 1: Skoletilhørighet ved ungdomsskoler i nærområdet

Her vil elevene sendes til forskjellige skoler i nærområdet. Skolene som er vurdert er Frydenberg, Vollebekk, Teglverket og Årvoll skole.

Oppsummering fra Utdanningsetaten

Elevene på Løren skole får plass på eksisterende skoler i nærmiljøet, hvis man velger å fordele elevene på ulike skoler. Årvoll skole kan ta imot to klasserekker og Vollebekk skole én klasserekke i 2021. I 2022 kan elever fra Løren fordeles ved Årvoll skole og Vollebekk skole. I 2023 kan elever tilsvarende 3 klasserekkker fra Løren skole fordeles på Årvoll skole og Frydenberg skole. Løren skole avgir i 2023 elever tilsvarende 4 klasserekker, det betyr at én klasserekke ikke får plass på en eksisterende skole i nærmiljøet. Teglverket skole er reservert for å kunne avlaste deler av elevkullet fra Jordal, og er derfor ikke vurdert.

Alternativ 2: Midlertidig øke kapasitet ved en ungdomsskole i nærområdet

Her er det sett på om det er mulig å øke kapasiteten på en av de nærliggende skolene. I dette forslaget vil Lørenelevene også kunne samles istedenfor å spres til forskjellige skoler. Det er kun Årvoll skole som har mulighet til å øke kapasiteten.

Oppsummering fra Utdanningsetaten

Utredningen viser at Årvoll skole har mulighet til å øke kapasiteten på tomten gjennom bruk av paviljonger. Årvoll skole har også kapasitet til å ta imot deler av elevkullene fra Løren skole i eksisterende skoleanlegg. Det betyr at man kan utnytte ledig kapasitet på skolen, tillegg til å etablere paviljonger.

Alternativ 3: Etablering av midlertidig ungdomsskole på Økern torg

Det er mulig å etablere et midlertidig skoleanlegg på Økern Torg. Det er imidlertid stor usikkerhet knyttet til grunnforhold og opparbeidelse av tomt. Det er også estimert høye kostnader ved realisering av alternativet.

 

Utdanningsetatens anbefaling

Utredningen har avdekket at det er kapasitet ved eksisterende ungdomsskoler 2021-2022, forutsatt at elevene på Løren skole fordeles på ulike skoler. I 2023 er det ikke kapasitet på eksisterende skoler i nærmiljøet til å ta imot alle elevene på Løren skole, uavhengig om elevene fordeles på ulike skoler. Alternativet anbefales derfor ikke.

Videre viser utredningen at det er usikre forhold og høye kostnader knyttet til etablering av en midlertidig ungdomsskole på Økern torg. Det er blant annet stor usikkerhet knyttet til grunnforhold og opparbeidelse av tomt. Alternativet medfører også at elevene på Løren ikke blir del av et større elevmiljø. Basert på faktorene over er det besluttet å ikke anbefale dette alternativet.

Utredningen viser at Årvoll skole har kapasitet til å ta imot deler av elevkullene fra Løren i eksisterende skoleanlegg. Den viser også at Årvoll skole har mulighet til å øke kapasiteten midlertidig. Å utnytte ledig kapasitet på Årvoll skole, samt å midlertidig øke kapasiteten på skolen, vurderes som en god og forutsigbar løsning for elevene på Løren skole. Utdanningsetaten foreslår derfor at elever ved Løren skole får ungdomsskoletilhørighet på Årvoll skole fra 2021 og frem til den nye skolen på Økern åpner. Elever som får skoletilhørighet på Årvoll skole fortsetter hele skoleløpet på denne skolen. Dersom disse elevene ønsker å gå på den nye skolen på Økern, og skolen åpner med flere trinn, kan de søke skolebytte. Utdanningsetaten vil følge nøye med på elevtallsutviklingen på Årvoll skole, og etablerer midlertidige paviljonger når behovet melder seg. Arealbehovet til spesialrom og fellesarealer blir vurdert når paviljongene skal planlegges. Ny ungdomstilhørighet på Økern skole sendes på høring senest høsten før den nye skolen står ferdig.

Elever som ikke har nærskolevedtak ved Løren skole, får tilbud om ungdomsskoleplass ved den skolen bostedsadressen hører til. Dersom disse elevene ønsker å gå på Årvoll skole i den midlertidige perioden kan de søke skolebytte.