Planlegger å ligge under minstekravet for uteområder på nye Refstad Skole

I et referat fra møte mellom Forslagsstiller: Undervisningsbygg Oslo KF , Utdanningsetaten, arkitekter, Eiendoms- og byfornyelsesetaten og Plan- og bygningsetaten kommer det frem fra utbygger at de ikke kommer til å klare å ligge på minstekravene for uteområder i skolegården for nye Refstad Skole.

Fra møtereferatet:

Forslagsstiller må jobbe med å finne løsninger som øker størrelsen på uteoppholdsarealene (normen tilsier 18-24 m2 uteoppholdsareal per barn). Idrettsparken og annet areal utenfor skolens  eiendom kan ikke medregnes i skolens uteoppholdsarealer, men kan eventuelt kompensere for at skolen har noe mindre uteoppholdsarealer på egen tomt enn normen tilsier.

Forslagsstiller understreket at de ikke kommer til å klare 18 m2 uteoppholdsareal per elev, og ønsket et konkret tall på hvor store uteoppholdsarealene må være for at Plan- og bygningsetaten kan akseptere de.

Plan- og bygningsetatens kommentarer

Plan- og bygningsetaten viste til at størrelse er en av flere forhold som påvirker kvaliteten på uteoppholdsarealene. Dersom forslagsstiller ikke klarer å oppnå 18-24 m2 uteoppholdsareal per elev,  slik normen tilsier, er det viktig at skolegården inneholder andre kvaliteter som kan kompensere for at størrelsen på uteoppholdsarealene ikke er optimal. Forslagsstiller ble oppfordret til å øke størrelsen på uteoppholdsarealene, samt vektlegge kvalitet, naturverdier, variasjon i romlighet og aktivitetstilbud i utformingen.

Les hele referatet