Si din mening om ombygningen av Lørenveien

Planområdet strekker seg mellom Økernveien i øst, til Lørenvangen i vest. En strekning på ca. 400 meter.

Lørenveien er en viktig samlegate i området og skal utvikles som en bymessig gate som bidrar med å knytte byen sammen.

Den skal utformes som en attraktiv gate som tilrettelegger for gående og syklende, og som er en integrert del av den bymessige strukturen i området, med tilstøtende fasaderekker som danner
gaterommet.

Lørenveien, mellom Økernveien og Lørenvangen (planområdet), er en del av Den grønne ringen gjennom Hovinbyen. Det er derfor spesielt viktig at gata opparbeides med grønne elementer, som
binder den grønne ringen sammen.

I dag har strekningen mellom Økernveien og Lørenvangen (planområdet) en bredde på ca. 16 meter.

Strekningen inneholder toveis biltrafikk, toveis sykkelfelt (smale), og fortau på sydsiden av gata.

I flere år har det pågått byggearbeid langs veien, men nå står de fleste blokkene på strekningen ferdig. Det er ca. 20 meter mellom fasadene i Lørenveien. For å skape en bymessig struktur, med urbane rom trekkes gata i planforslaget helt ut til fasadene på begge sider av gata.

Lørenveien skal opparbeides som en enveiskjørt gate med tosidig fortau og tosidig opphøyd sykkelfelt, samt sammenhengende grønnstruktur på begge sider av gata.

Hele planområdet er på ca. 6 600 m², og reguleres til samferdselsformål. Det tillates ikke ny bebyggelse innenfor planområdet, men det tillates møblering i form av benker, sykkelstativ, belysning, beplantning etc.

Les hele planforslaget her.

Plankart over Lørenveien

 

Si din mening

Planforslaget er ute på offentlig høring, med høringsfrist 11.08. Ønsker du å komme med innspill til planarbeidet har du mulighet til å sende inn den kommentar på Oslo Kommunes hjemmeside.

Dagens situasjon

Skisse av eksisterende situasjon. Strekningen mellom Økernveien og Lørenvangen (planområdet) har en bredde på ca. 16 meter i dag. Strekningen inneholder toveis biltrafikk, toveis sykkelfelt (smale), og fortau på begge sider av gata.
Skisse: Plan- og bygningsetaten

Fremtidig situasjon

Skisse av framtidig situasjon.
Planforslaget foreslår Lørenveien med tosidig fortau, opphøyd tosidig sykkelfelt, møbleringssoner på begge sider av veien, samt kun ett kjørefelt for bil. Det skal legges til rette for
Den grønne ringen i møbleringsfeltene.
Skisse: Plan- og bygningsetaten

Kan Lørenveien reddes?

Lørenveien har blitt en mørk gate med høye bygninger som skygger for mye av veien. Denne strekningen skal være en del av den grønne ringen som skal gå gjennom Hovinbyen. Nå fremstår ikke gaten som en del av en grønn ring, men forhåpentligvis kan den nye enveiskjørte gaten være ett lite plaster på såret.

Siden gaten også skal knytte Løren sammen med de nye planene på Økern bør den være en hyggelig paradegate for alle som skal opp og ned til Økern. I noen av skissene og eksemplene PBE har lagt ved er det tegnet inn flere grønne elementer, benker og asfalt er byttet ut med heller eller brostein.

 

 

Illustrasjon som viser kantparkering for personbil, samt krysset ved Lørenvangen. Illustrasjon: Plan- og bygningsetaten
Tegnet perspektiv av Lørenveien sett mot vest. Hovedfokuset i perspektivet er fortauet og den grønne ringen. Tegning: Bjørbekk & Lindheim
Eksempler på grønnstruktur som en integrert del av gang- og oppholdsareal.
Eksempel på enhetlig formspråk på møblering. Bilder fra Aker Brygge.