Byggesøknaden til Nye Økernsenteret er «avslått»

Plan- og bygningsetaten sendte 29/8 et brev til Hille Melbye Arkitekter hvor de melder at byggesøknaden til Økern Sentrum, felt A, ikke er komplett.

Dette vil nok forsinke prosjektet ytterligere. Jeg har tidligere skrevet om at parkbroen over ring 3 ville forsinke Økernsenteret. Den gangen skrev arkitekten   «.. det er positivt å registrere at det kun er avklaring av rekkefølgekrav om gangbroer som gjenstår før rammetillatelse kan ferdigbehandles.». Nå skriver PBE om flere forhold som det må gjøres rede for før søknaden kan regnes som å være komplett og kan behandles av PBE.

De skriver også noen andre punkter som er verdt å merke seg: PBE bredden på parkbroen fra 23m til 15m. Høyblokka kan rives. PBE presiserer at ny høy bygning skal ha høy arkitektonisk kvalitet. Bygging av badeland på Økern skal være startet før senteret kan åpne.

Les hele brevet fra PBE her.

Rekkefølgekrav før Nye Økernsenteret kan åpnes

Dette er rekkefølgekrav som reguleringsplanen fastsetter. Disse rekkefølgekravene er realytelseskrav; før det vil bli gitt midlertidig brukstillatelse skal følgende være opparbeidet:

  • Rundkjøring over tunnelmunning Ring 3 i henhold til regulering
  • Offentlig gangbroer over Ringveien innenfor planområdet
  • Offentlig gang- /sykkelvei innenfor planområdet fra Ulvenveien til Lørenveien til den møter Statens vegvesens entreprise for S-4314
  • Offentlig gangvei langs jernbanen innenfor planområdet og langs felles avkjørsel F2
  • Offentlig tilgjengelig gangareal øst/vest mellom felt A1 og A2 inkludert offentlig torg
  • Offentlig tilgjengelig gangareal nord/syd gjennom felt A2
  • Annet veiareal langs østre del av felt D, som del av turvei D2
  • Økern T-banestasjon
  • Folkebad i felt B3 skal være påbegynt.