Plan og bygg kan godkjenne 70 meter høyhus på Økern

26. juni 2018 gjennomførte Plan- og bygningsetaten oppstartsmøte om Østre Aker Vei 17 – 21 med Norconsult, Reaktor og eier av tomten fra Wilhemsen ASA. I oppstartsmøtet ble det klart at Plan og bygg kan godkjenne et høyhus på opptil 70 meter.

PBE gir sin tilslutning til oppstart av planarbeidet, men med noen forutsetninger om revidering. En av punktene er:

Høyder og utnyttelse skal være i tråd med gitte føringer for Felt D, som tilsier maksimalt 250 % BRA utnyttelse og høyder inntil 42 m. Plan- og bygningsetaten kan vurdere høyder opptil 70 m gitt at forslagsstiller oppfyller krav om å samtidig fremme alternativt planforslag med høyder inntil 42 m, men vil vurdere også langt lavere høyder dersom dette viser seg nødvendig mht konsekvenser for omkringliggende rom. Offentlige formål kan rettferdiggjøre høyere høyder og økt synlighet i byrommet.

En attraksjon på Økern

Fra referatet står det at forslagsstiller ønsker at området blir en attraksjon med varierte tilbud og utforming. I følge forslagsstiller har flere aktører tatt kontakt for å drive virksomhet i det fremtidige prosjektet, grunnet stort potensiale med beliggenhet og fremtidig kollektivknutepunkt. Forslagsstiller planlegger møte med Østre Aker vei 19 om felles planforslag for tomtene.

I følge fremdriftsplanen vil det sendes inn Planforslag til offentlig ettersyn sommeren 2019.

Les hele referatet fra oppstartmøtet.

Les tidligere artikel om Østre Aker vei 17 – 21

Vil bygge 70 meter høyhus ved Økern T-bane