Pådrivsenter for bærekraftig utvikling i Hovinbyen

Pådriv er et nettverk – en samfunnsdugnad – som jobber for bærekraftig utvikling i Hovinbyen. Med bærekraftig mener vi en byutvikling som er inkluderende, grønn og lønnsom. Pådriv ønsker å bidra til et samfunn hvor det er plass til alle, og hvor det er godt å leve og virke. Pådriv er åpent for personer og virksomheter fra alle sektorer og bransjer.

Om Pådriv

Pådriv bruker Hovinbyen som utgangspunkt for sine prosjekter. Hovinbyen er Oslos største byutviklingsprosjekt. Området skal gjennom en stor omstillingsprosess og representerer dermed mange komplekse utfordringer. Både nasjonale og internasjonale aktører kan ta del i og inspireres av arbeidet i Hovinbyen da overføringsverdien til andre byer er stor.

Pådriv driver frem og koordinerer fremveksten av små og store løsninger hvor sosial utvikling, økonomisk utvikling, og vern av miljø og klima samvirker og forsterker hverandre. Styrken ligger i nettverkets medlemmer – Pådrivere – og den kunnskap og innsikt disse deler med seg av.

Pådriv er en langsiktig satsning, som skal kjennetegnes av kontinuerlig fremdrift og konkrete prosjekter. Pådriv ble offisielt lansert i mars 2017. Nettverket har ambisjon om en langsiktig tilstedeværelse og har som mål å bidra til et paradigmeskifte innen bærekraftig byutvikling.

Organisering

Pådrivere

Pådrivere er personer som øker kvaliteten og hastigheten på utviklingen av bærekraftige løsninger i Hovinbyen. Et nettverk av Pådrivere fra ulike fagområder, bransjer og sektorer evner å se muligheter der andre tenderer å se problemer. Alle som vil bidra kan melde seg som Pådriver.

Partnere

Pådriv organiseres og drives som en forening, hvor Partnerne er å anse som nettverkseiere. Partnerne er prosjektets øverste organ og velger styret. Partnerne møtes i et årlig Partnermøte for å vurdere eventuelle endringer. Alle virksomheter som ønsker å bidra aktivt til at Pådriv når sine mål kan bli Partner.

Les mer på Paadriv.no