Nye illustrasjoner av Økern Torg

Arbeidet med den gamle Bama-tomten, eller Økern Torg, går videre. Nå har arkitektene i GHILARDI+HELLSTEN ARKITEKTER AS sendt ut et planforslag med nye illustrasjoner.

Formål

Planforslaget sikrer at området reguleres hovedsakelig til boligformål, kombinert bebyggelser, bydelspark, samt legge til rette for skole og barnehage med tilhørende infrastruktur.

Park/turvei

Økern Torg bakgården. Ill: GHILARDI+HELLSTEN ARKITEKTER AS

Det skal opparbeides 20daa friområdet Hovinparken der gjenåpning av Refstadbekken skal integreres som et viktig parkelement. Parken tilbyr et langt og sammenhengende grøntdrag som binder bydelen og den grønne ringen sammen. Parken vil skape en identitet for området og berike utsyn fra boligfeltene og bidra til friområde av høy kvalitet i nær forbindelse av skole og barnehage. Planforslaget sikrer at eksisterende grønnstruktur og turvei D2 forbedres og utvikles slik at nye og eksisterende stier i parkområdet integreres og kobles sammen med den grønne ringen slik at Hovinparken blir en del av den blå-grønne strukturen mellom bykjernen og Hovinbyen.

Refstadbekken gjenåpnes som naturlig bekkeløp og integreres med regnbed og vegetasjonsfelt som sammen samler og renser regnvann og flomveier fra eksisterende OV-ledninger. Friområdet i planområdet skal ha funksjon som en større «infiltrasjonspark» og tilrettelegge for fordrøying av vann fra hele det ovenforliggende nedbørsfeltet både funksjonelt og som opplevelses- og estetisk element.

Boliger og kvartals struktur

Den til enhver tids vedtatte norm for leilighetsfordeling skal følges. Dersom det etableres et studentboligprosjekt eller omsorgsboliger på BKB3 eller BKB5 skal ikke enhetene fra det feltet tas med i leilighetsnormfordelingen. For dette planforslaget tillates det 750 boliger i tillegg 20 000m2 avsatt til andre bolig sosiale formål. Det skal sikres i planen at det ikke bygges base høyere enn til kote +117, samt at tårn ikke blir høyere enn kote +135. Tårn varierer i høyde, men skal sammen med base ikke overskride total byggehøyde på 28 meter. Fasade- og volumoppbygging samt materialbruk skal ha høy arkitektonisk kvalitet. Alle bygningsmessige elementer som balkonger, karnapper, trapp-/heishus, lysthus, rekkverk og eventuelle tekniske installasjoner skal gis en utforming og ha material-/fargebruk som inngår i en arkitektonisk helhet. Fargebruk skal være i en fargepalett inspirert av Oslos historiske murgårdsbebyggelse. Takene på basen skal vurderes som en del av byens taklandskap og behandles som en del av tiltakets samlede arkitektoniske uttrykk. Det tillates oppført bebyggelse med kombinert formål med bolig, forretning og bevertning, tilrettelagt for ulike boformer og boligsosiale behov, som studentboliger og omsorg +. Det skal tilrettelegges for aktive fasader på bakkeplan og uteservering på egen grunn ut mot offentlige arealer.
Innenfor hvert felt skal det tilbys en variasjon av boligstørrelser tilpasset forskjellige familiesituasjoner og boformer. Alle ensidig belyste leiligheter i base i 1. etasje skal utformes som duplex-boenheter/ rekkehus spesielt tilrettelagt for barnefamilier. Det skal tilrettelegges for private for- og bakhager til gatetun og bakgårder. Kantsoner og forhager skal følge terreng og bruk av  vegetasjon inkludert trær skal vektlegges og dokumenteres i utomhusplan.

Offentlige formål

Skolen og barnehage skal fremstå som lave paviljongstrukturer i parken uten bak- eller forside, der utearealer på terreng inngår som en naturlig del av tilstøtende park. Det tillates bygget et skoleanlegg på inntil 14.000m2 BRA med inntil 840 elever med flerbrukshall og kulturstasjon. Skolen skal ha minimum 9.300m2 uteoppholdsareal. Det tillates bygget en barnehage på inntil 2.000m2 BRA med 8-10 avdelinger, med minimum 19,2m2 uteoppholdsareal per barn, allment tilgjengelige arealer på tak inkludert. Utearealene til barnehagen kan inngjerdes, men skal være tilgjengelig for allmenheten utenom barnehagens åpningstid og ha minst to tydelige gjennomganger. Skole og barnehage utformes i regi av undervisningsbygg og omfattes ikke av dette illustrasjonsprosjektet.

Trafikk/mobilitet

Planforslaget sikrer at all beboerparkering samles i parkeringsanlegg under terreng under hvert enkelt kvartal med tre inn-/utkjøringer fra Økern Torgvei og en innkjøring fra Spireaveien. Beboerparkering skal være i henhold til den til enhver tid gjeldende norm for det laveste sjiktet. Det skal tilrettelegges for 3 sykler per 100 m² BRA bolig. Sykkelparkering skal være lett tilgjengelig, med gode forbindelser til sykkeltilrettelagte gater. Det legges til rette for et bilfritt boligfelt. Gatetun innenfor området skal kun benyttes av nytteog utrykningskjøretøy samt renovasjonsbil med én inn-/utkjøringer fra Økern Torgvei som vist på plankartet.

Trafikkforhold

Spireaveien skal stenges for gjennomkjøring og det skal etableres både snuplass i vest ved Refstad Barnehage og ved innkjøring til ny skole og barnehage i Hovinparken. Det skal etableres fortau med minimum bredde 3,0 meter på begge sider av Økern Torgvei. Sykkelfelt på begge sider av Økern Torgvei skal sikres med minimum bredde 2.2 meter. I Spireaveien stenges ved Mørtelverksbakken og erstattes med gang- og sykkelsti med bredde på 4.0 meter. Gatetun og torg er bilfrie, med unntak av varelevering og utrykningskjøretøy, og utformes slik at de fremstår med flere soner med forskjellig bruk, stimulerer til variert bruk og aktivitet og oppleves som attraktivt for ulike brukere.

Økern Torg Gatetun. Ill:GHILARDI+HELLSTEN ARKITEKTER AS
Oversikt Økern Torg. Ill. GHILARDI+HELLSTEN ARKITEKTER AS