Si din mening om prosjektet i Økernveien 94, Haslevollen 1-3 og Haslevangen 13-15

Møller Eiendom Holding AS og Haslevollen Eiendom AS foreslår å omregulere Økernveien 94, Haslevangen 15 og Haslevollen 3 m.fl. som i dag består av lager-og kontorbebyggelse og enkelte småhus.

Hensikten er å legge til rette for transformasjon til bolig og næring med bymessige kvaliteter.

Forslaget innebærer høyder fra 4-10 etasjer for bolig, og4-8 etasjer og enkelte lavere volumer på 1-2 etasjerfor næring.

Planforslaget vil få en utnyttelse på 260%BRA, og omfatte ca. 255 leiligheter, ny nabolagspark på hjørnet Haslevangen/Haslevollen og nytt offentlig torg på hjørnet Økernveien/Grenseveien, etallment tilgjengelig gangstrøk gjennom området og barnehage.

Planen sikrer utadrettet virksomhet i 1. etasjene ut mot det offentlige torget, det indre gangstrøket, og på sikt mot Økernveien. Plan-og bygningsetaten anbefaler planforslaget, med forbehold om at høydene reduseres for å gigode solforhold til uterommene, herunder nabolagsparken og barnehagen, at bebyggelseikke tillates utover byggegrensene og at tilstrekkelig areal er sikret til utvidelse av Økernveien itråd med VPOR Hasle og Valle Hovin.

Si din mening her.

Økernveien 94 illustrasjon. Illustrasjon: A-LAB
Økernveien 94 illustrasjon. Illustrasjon: A-LAB

 

Plansaken med uttalelser.